Butik Boubelka - Lyžbice

5/5 based on 2 reviews

Contact Butik Boubelka

Address :

Jablunkovská 381, Lyžbice, 739 61 Třinec, Czechia

Phone : 📞 +7778
Postal code : 739
Website : http://www.butikboubelka.cz/
Categories :
City : Třinec

Jablunkovská 381, Lyžbice, 739 61 Třinec, Czechia
Z
Zlatica Matlakova on Google

L
Lenka Turonova on Google

Úžasná prodejna pro nás co jsme boubelky.☺ Paní majitelka velice ochotná, velký výběr oblečení a botů, určitě navštívím tento butik znovu, ale kouknete na boubelka shop,tam je teprve výběr.????????
Wonderful shop for us what we chubby.☺ Mrs. owner very helpful, large selection of clothes and shoes, I will definitely visit this boutique again, but you look at the chubby shop, there is only a choice.????????

Write some of your reviews for the company Butik Boubelka

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *