Sociální Služby Města Třince - Habrová 302

4/5 based on 8 reviews

Contact Sociální Služby Města Třince

Address :

Habrová 302, 739 61 Třinec, Czechia

Phone : 📞 +8997
Postal code : 739
Website : http://www.ssmt.cz/
Categories :
City : Třinec

Habrová 302, 739 61 Třinec, Czechia
A
Alena Šúriová on Google

Skvělý denní stacionář, využíváme
Great day care center, we use
P
Penzion Přívoz on Google

Pěkné a důstojné prostředí.
Nice and dignified environment.
F
Feri Hujo on Google

Docela pěkný domov soustředěne péče
Pretty nice home focused care
r
radomir prudek on Google

Velmi kvalitní služby pro starší lidi
High quality services for older people
M
Marketa Kozielová on Google

Nedoporučuji . Velmi špatné zkušenosti s tímto "ústavem"
I do not recommend. Very bad experience with this "institute"
M
Martina on Google

Myslím si, že to dělají dobře
I think they're doing well
K
Kateřina Cubrová on Google

Všude v takových to zařízeních to bylo, je a bude vždy o lidech. Pokud by bylo více personálu, tak se možná změní i celý systém a koncepce. Ale celkově jsme spíše spokojeni.
Everywhere in such facilities it was, is and will always be about people. If there were more staff, the whole system and concept might change. But overall we are rather satisfied.
A
Anna Gonzalezová on Google

jsem velmi spokojená s péčí v tomto domově pro seniory
I am very happy with the care in this nursing home

Write some of your reviews for the company Sociální Služby Města Třince

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *