Barvy Laky Hlásek - Revoluční tř. 213

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Barvy Laky Hlásek

Address :

Revoluční tř. 213, 504 01 Nový Bydžov, Czechia

Postal code : 504
Categories :
City : Nový Bydžov

Revoluční tř. 213, 504 01 Nový Bydžov, Czechia
J
Janemeda Janemeda on Google

I
Iveta Hovorková on Google

V
VERA Cudlinova on Google

M
Markéta Mikeskova on Google

D
Daniel Brunclík on Google

Spokojenost
Satisfaction
L
Ladislav Šoltys (beran25) on Google

Co nemáme, objednáme. Spokojenost s nákupem, personálem. Ceny přiměřené.
What we don't have, we order. Satisfaction with shopping, staff. Reasonable prices.
v
veronika beniskova on Google

Velice neochotná slečna, která na všechny otázky odpoví nevím.Zaměstnanec, který neví nic prostě nechápu co tam ještě dělá, když nic neví.
I don't know a very reluctant young lady who answers all questions. An employee who doesn't know anything just doesn't understand what he's doing there when he doesn't know anything.
M
Michaela Ornstová on Google

Ochotný personál, velký výběr. Speciální barvu mě objednali a druhý den jsem ji měla na prodejně. ?
Helpful staff, great selection. I was ordered a special color and the next day I had it at the store. ?

Write some of your reviews for the company Barvy Laky Hlásek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *