BusLine KHK s.r.o. - Na Závisti 1439

3.2/5 based on 8 reviews

Contact BusLine KHK s.r.o.

Address :

Na Závisti 1439, 508 01 Hořice, Czechia

Phone : 📞 +88
Postal code : 508
Website : http://www.busline.cz/cz/busline-khk-s-r-o.html
Categories :
City : Hořice

Na Závisti 1439, 508 01 Hořice, Czechia
P
Petr Černý on Google

Nejvíc
Most
P
Petr Kovář on Google

Autobus vůbec nejezdí.
The bus does not run at all.
P
Pepa Kutnar on Google

Čistá čekárna i toalety.
Clean waiting room and toilets.
J
Jaroslav Madle on Google

Tankuji zde firemní auta a jsem velice spokojen. 24 hodin denně. Pouze nejde kupovat za hotové ani kartou, musíte mít jejich kartu, kterou vydávají na IČO.
I refuel here company cars and I am very satisfied. 24 hours per day. You just can't buy for cash or card, you have to have their card issued by the company ID.
I
Ili Vejsova on Google

Řidič Luděk Sedláček je ten největší zmrd, co jsem za svůj život z řidičů zažila!! Bere od cestujících peníze,ale jízdenku vám nedá.. Takhle se okrádá zaměstnavatel.. Nechápu proč ho ještě nevyhodili!!! Po dceři,které je 9 let,chce zaplatit plnè jízdné!!
Driver Luděk Sedláček is the biggest fucker I've ever seen from my drivers! He takes money from passengers, but he won't give you a ticket. After her daughter, who is 9 years old, she wants to pay full fare !!
T
Tomáš Klouček on Google

Škoda, že nejde dát žádná hvězdička. I ta jedna je příliš.
Too bad you can't put any asterisk. The one is too much.
I
Ivana Brown on Google

Každý den 10 minut zpoždění mezi ŠM a Hořejším Vrchlabí , nechápu
Every day a 10 minute delay between ŠM and Hořejší Vrchlabí, I don't understand
R
Radek Knittel on Google

První spoj přes vesnice. Pět ráno. Prázdné silnice a v autobuse dva cestující. Stejně jezdí s pětiminutovým spožděním den co den. To se pak není čemu divit, že každý jede raději autem. Ti co auto nemají musí bohužel každou chvíli nadělávat pozdní příchody do práce, tak jako já. Díky!
The first connection through the villages. Five in the morning. Empty road and two passengers in the bus. He still drives with a five-minute delay every day. No wonder everyone prefers to drive. Unfortunately, those who do not have a car have to make late arrivals at work at all times, just like me. Thanks!

Write some of your reviews for the company BusLine KHK s.r.o.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *