Chata Lidmaňka - Lidmaň 50

3/5 based on 8 reviews

Contact Chata Lidmaňka

Address :

Lidmaň 50, 395 01 Lidmaň, Czechia

Phone : 📞 +999
Postal code : 395
Website : http://www.e-chalupy.cz/jizni_cechy/ubytovani-lidmanka-chalupa-tvrziny-pronajem-3931.php
Categories :
City : Lidmaň

Lidmaň 50, 395 01 Lidmaň, Czechia
M
Martin Su on Google

S
Shama Schampo on Google

V
Vera Ned on Google

D
Dalibor Dunka on Google

SUPER DĚTI SI TO UŽÍVAJÍ NA PLNÉ PECKY
SUPER CHILDREN USE IT TO FULL FURNACES
A
Adam Kulicka on Google

Skvělá atmosféra! Nutno zažít :)
Great atmosphere! Necessary to experience :)
V
Vladimír Škoda on Google

Super dovča posolutiklid dobrý domácí
Super dovča posolutiklid good home
V
Václav Marvan on Google

Krásná zahrada a bazén na klidném místě. Vybavení chalupy stylem co kde komu zbylo a naposledy investováno v roce 1990. Takže pokud budete mít jako my slunečné počasí a budete jen venku nebudete zklamáni, ale trávit čas uvnitř je za test, všude vlhko a zatuchlo. Proto průměrné hodnocení. Znovu už bychom tam nejeli.
Beautiful garden and swimming pool in a quiet location. The equipment of the cottage in the style of where and to whom was left and last invested in 1990. So if you like the weather like us and you are just outside you will not be disappointed, but spending time inside is a test, damp and stale everywhere. Therefore, the average rating. We wouldn't go there again.
v
viktor sramek on Google

Šílené. Pokud šlo napsat recenzi bez hvězdy tak ji ani nedávám. Majitel silně arogatní,všechno vím všude jsem byl a vše viděl. Fotky na netu jsou hezké ale je li třeba vidět realitu napište a zašlu nafocené muzeum s živím teráriem plném brouků, pavouků a další chamrati. Vlhko,plíseň sociální zařízení umyté naposledy za války. Krb na spadnutí. To co pán považuje za saunu je lidová tvořivost se svářečkou a obklady dělané harvestorem v lese při těžbě po kůrovci. Neuvěřitelný bordel a špína. Do bazénu bych si neumyl ani nohy, dlažbu u bazénu hlodá zub času takže sem tam odpadává. Pokud ještě je co. Topení v patře přímotopy které topí na heslo. Ale i klady to má. Dobrá wi-fi a tekoucí teplá voda. Ale pozor z odpadu leze cokoliv a pohled není hezký.
Insanely. If it was possible to write a review without a star, I don't even give it. Owner very arrogant, I know everything I was everywhere and saw everything. The photos on the net are nice, but if you need to see reality, write and send a photographed museum with a live terrarium full of beetles, spiders and other chamrats. Moisture, mold sanitary facilities washed last during the war. Fireplace to fall. What the master considers a sauna is folk creativity with a welder and tiles made by a harvester in the forest during bark beetle mining. Incredible mess and dirt. I wouldn't even wash my feet in the pool, the paving by the pool is gnawed by the tooth of time, so it falls off here and there. If there is still what. Heating on the floor direct heaters that heat on the password. But it also has advantages. Good wi-fi and running hot water. But be careful, anything comes out of the trash and the view is not nice.

Write some of your reviews for the company Chata Lidmaňka

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *