Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497

5/5 based on 1 reviews

Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí - Ddvrchlabi.cz

Jsme dětský domov, školské výchovné zařízení pro výkon ústavní výchovy. Jsme místem, kde žijí děti bez poruch chování, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině. Právo mluvit o důvodech, proč se tak stalo, nám nepřísluší. Naším cílem je umožnit dětem žít stejně jako jejich vrstevníci, jezdit na výlety, mít své vlastní zájmy a zajistit jim co nejvyšší možné vzdělání v různých typech škol v závislosti na jejich schopnostech a připravit je na vstup do samostatného života po odchodu z dětského domova. Jak v něm uspějí, už jen na každém z nich. Pro radu a pomoc si mohou přijít vždy, dveře zůstávají stále otevřené.

Contact Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497

Address :

Žižkova 497, 543 01 Vrchlabí, Czechia

Phone : 📞 +99
Website : http://www.ddvrchlabi.cz/
Categories :
City : Vrchlabí

Žižkova 497, 543 01 Vrchlabí, Czechia

Write some of your reviews for the company Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *