Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

4.7/5 based on 3 reviews

1. 7. 2022 (MF) - Na téma "Jak zabezpečit dům před dovolenou" hovořili ve středeční S...

Contact Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Address :

Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod, Czechia

Phone : 📞 +97
Website : https://www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx
Categories :
City : Havlíčkův Brod

Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod, Czechia
A
Aleš Vilík Velich on Google

m
martin31437 Hugis on Google

E
Eva Sýkorová on Google

Ráda bych poděkovala hasičskému týmu Havl. Brod za dnešní pomoc u Kauflandu.Udělali maximum pro to, aby mi pomohli otevřít zamčené auto . Ačkoli bylo téměř nemožné ho otevřít bez rozbití okna, nevzdali to a po hodině marného úsilí dostali výborný nápad a nakonec se jim auto podařilo otevřít. Pánové ještě jednou vám děkuji a velice si vážím vaší pomoci. Sýkorová Eva
I would like to thank the Havl fire brigade team. Brod for today's help at Kaufland. They did their best to help me open the locked car. Although it was almost impossible to open it without breaking the window, they did not give up and after an hour of futile effort, they got a great idea and finally managed to open the car. Gentlemen, thank you once again and I very much appreciate your help. Sýkorová Eva

Write some of your reviews for the company Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *