Hospoda U Splavu - U Bečvy 2051

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Hospoda U Splavu

Address :

U Bečvy 2051, 755 01 Vsetín, Czechia

Phone : 📞 +98
Postal code : 755
Website : http://www.facebook.com/usplavuvs
Categories :
City : Vsetín

V
Vladimir Strbacka on Google

Dobré pivko a šumí řeka klid.
Good beer and the river rustles calm.
a
az vsetin on Google

Tento klub uspokojí všechny příznivce dobré muziky a milovníky přírody.
This club will satisfy all fans of good music and nature lovers.
I
Ivetka Danova on Google

Hospůdka je na dobrém místě.U řeky Bečvy a u cyklostezky,takže osvěžení příjde vhod ?
The pub is in a good place. By the river Bečva and by the bike path, so refreshment comes in handy ?
V
Vendula Palacká on Google

Skvělé pivo a posezení jak venku, tak i uvnitř v hospodě. Fajna obsluha. Country akce!
Great beer and sitting both outside and inside the pub. Nice service. Country action!
P
Petr Šulák on Google

Soukromý klub a úžasnou rodinnou atmosférou ve stylu divokého východu v kterém můžete i zakouřit.
Private club and amazing family atmosphere in the style of wild east in which you can smoke.
E
Eliss Supportek on Google

Restaurace nemá úroveň, když pominu připisování piv na listek jako, že jdete na 2 piva a k zaplacení máte najednou 6, tak je tady další problém a to slečna za barem která " doopravdy žije povoláním", lepší by bylo možná si to pivo zde nalít sám .. :D, ale to by se muselo dát pít, nevěřím, že trubky zde viděly někdy servis.
The restaurant does not have a level, if I omit the beer on the ticket as if you go for 2 beers and you have 6 to pay at once, so there is another problem, the girl behind the bar who "really lives by profession", it would be better to pour the beer here yourself ..: D, but it would have to be drinkable, I don't believe that the pipes here ever saw service.
B
Bob Vanek on Google

Příjemné místo pro zakončení výletu kolem vsetínské Bečvy. Kulturní akce pro příznivce country a bluegrassu. A nejen toho... ?
A pleasant place to end a trip around Vsetín's Bečva. Cultural events for fans of country and bluegrass. And not only that ... ?
P
Palo72 Nany on Google

Super ??

Write some of your reviews for the company Hospoda U Splavu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *