Kostel sv. Ondřeje

4.2/5 based on 6 reviews

Sionský kostelík, z.s. – Spolek za záchranu kostela - Sionskykostelik.cz

Kostelík na Sioně

Zapomenutý kostelík v malé vísce uprostřed Středočeského kraje se nemůže rovnat velkolepým památkám zapsaným v UNESCO, to ale neznamená, že patří pamětihodnostem druhé kategorie, které lze bez výčitek svědomí opomíjet. Právě naopak. Oč nenápadnější stavba, o to pohnutější dějiny, kterých byla svědkem.

Kostel svatého Ondřeje, nazývaný také Sionský kostelík, založil v 15. století nejvyšší zemský sudí Ondřej Berka z Dubé, když nechal přestavět původně církevní tvrz. Biblický název Sion získal nejen kostelík, ale celé přilehlé údolí, díky Ondřeji z Dubé, který v místech nechal rozsypat hlínu z hory Sion u Jeruzaléma. Alespoň tak to praví pověst.  

Současnou podobu získal kostelík přestavbou v 18. století. Jediným svědkem husitských bojů o hrad Sion, který byl postaven během roku v letech 1426 až 1427, je věž kostela. V ní je umístěn zvon o průměru 106 centimetrů od kutnohorského zvonaře Ondřeje Ptáčka. Nápis na zvonu říká, že byl odlit k uctění památky Jana z Dubé (Jan Roháč z Dubé), ale vznikl na počátku 16. století, přesně v roce 1509. 

Contact Kostel sv. Ondřeje

Address :

284 01 Chlístovice, Czechia

Website : http://sionskykostelik.cz/
Categories :
City : Chlístovice

284 01 Chlístovice, Czechia
L
Ladus Kralova on Google

S
Slávek Jirásek on Google

Zajímavá stavba
Interesting building
V
Vítězslav Hynek on Google

Na pravidelné návštěvě příbuzných na místním hřbituvku
On a regular visit to relatives at the local cemetery
M
Milan Bláha on Google

Krásný kostelík,ale chtěl by trochu opravit...
Beautiful church, but would like to fix it a bit ...
P
Petr Hromas on Google

Moc krásný kostelík.
Very beautiful church.
A
Al Šejk on Google

Pěkný kostelík se hřbitovem, mimo střed obce, klidné místo. Ale už by potřeboval trochu poopravit.
Nice church with a cemetery, outside the center of the village, quiet place. But he would need a little correction.

Write some of your reviews for the company Kostel sv. Ondřeje

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *