Kostel svatého Bartoloměje - Kostel svatého Bartoloměje

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Kostel svatého Bartoloměje

Address :

538 61 Kočí, Czechia

Phone : 📞 +7
Postal code : 538
Website : http://www.farnost-chrudim.cz/index.php%3Fid%3D%26action%3Dmisto_profil%26idxx%3D6%26menu1%3D21
Categories :
City : Kočí

538 61 Kočí, Czechia
M
Mariettt u on Google

Moc pěkná stavba, škoda že nebyl kostelíček otevřen
Very nice building, it's a pity that the church was not opened
I
Iko Keson on Google

Krásný kus architektury s vodním příkopem. Jeden z nejkrásnějších kostelů u nás.
A beautiful piece of architecture with a moat. One of the most beautiful churches in our country.
M
Martin Pertl on Google

Kostel se zvonicí a mostem je dominantní stavbou obce. Gotický zděný bezvěžový kostel byl založen druhou manželkou Václava IV. v roce 1397. Přistavěná dřevěná zvonice¨bylo v roce 1666 opravena na místě té původní, ze které se dochovaly dva zvony. Barokní dřevěný krytý most z roku 1721 nahradil most zničený povodní.
The church with a bell tower and a bridge is the dominant building of the village. The Gothic brick towerless church was founded by the second wife of Wenceslas IV. in 1397. The added wooden bell tower was repaired in 1666 on the site of the original one, of which two bells have been preserved. The Baroque wooden covered bridge from 1721 replaced the bridge destroyed by the flood.
S
Stanislav Jakubec on Google

Parádní stavba. Stojí zato ji vidět.
Great building. But it's worth seeing her.
I
Irena Borovcová on Google

Nádherné magické místo, jedna z ojedinělých památek u nás v malé vesničce
A wonderful magical place, one of the unique monuments in our small village
B
Bogumił Szkopek on Google

Bardzo urokliwy kościół. Piękny pomnik minionych czasów. Uwaga na codzień jest zamknięty.
A very charming church. Beautiful monument of times past. Please note that on a daily basis is closed.
P
Petr Relsin on Google

Jeden z nejkrásnějších venkovských kostelů východních Čech, cenný doklad lidového stavitelství. Je doslova reklamou na gotický sloh a navíc byl svého času i kostelem opevněným, neboť jej kromě ohradní zdi obklopoval i vodní příkop (dnes zbývá jen část, přepažená krytým dřevěným mostem). Jedete-li po trase Chrudim - Vysoké Mýto a máte-li vztah k tomuto typu památek, vřele doporučuji udělat si sem pársetmetrovou zajížďku.
One of the most beautiful rural churches in East Bohemia, a valuable example of folk architecture. It is literally an advertisement for the Gothic style and, moreover, it was also a fortified church at that time, as it was surrounded by a wall moat beside the enclosure wall (today only a part of it is overlapped by a covered wooden bridge). If you are traveling along the route Chrudim - Vysoké Mýto and if you are related to this type of monuments, I highly recommend that you make a few hundred meters detour here.
L
Leona B on Google

UNESCO World Heritage and a beautiful example of wooden gothic architecture (15th century). For entering you have to contact neighbours or ask for a guide at the local museum (contact at the church door)

Write some of your reviews for the company Kostel svatého Bartoloměje

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *