Pekařství Illík

4.9/5 based on 8 reviews

Contact Pekařství Illík

Address :

Husova 2949/1A, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, Czechia

Phone : 📞 +79798
Website : http://www.illik.cz/
Opening hours :
Sunday Closed
Monday 5AM–5PM
Tuesday 5AM–5PM
Wednesday 5AM–5PM
Thursday 5AM–5PM
Friday 5AM–5PM
Saturday 6–11AM
Categories :
City : Přerov

S
Sendygo on Google

S
Simona Machacova on Google

M
Marek Koutny on Google

Výborný chléb a pečivo.
Delicious bread and pastries.
M
Monika Závišková on Google

Vždy usměvavý personál a k tomu výborné pečivo.
Always smiling staff and delicious pastries.
V
VíMa on Google

Bohatý výběr,čerstvé pečivo...
Rich selection, fresh pastries ...
O
Ondřej Gowin on Google

Výborná, milá, přátelská obsluha hlavně slečny Katuška a Danuška. Skvělý výběr. Doporučuji!
Excellent, nice, friendly staff, especially Miss Katuska and Danuska. Great choice. I recommend!
I
Ivana Volková on Google

Příjemná obsluha, ale v pondělí kolem 2h odpoledne měli už poměrně malý výběr, což se divím, vzhledem k poloze prodejny.
Pleasant service, but on Monday around 2 pm they already had a relatively small selection, which I wonder, given the location of the store.
M
Martin Baroš on Google

Velký výběr pečiva, příjemná obsluha. Především mě zachrání v sobotu, kdy mají otevřené do 11 dopoledne.
Large selection of pastries, friendly service. Above all, they will save me on Saturday, when they are open until 11 am.

Write some of your reviews for the company Pekařství Illík

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *