Resort & Camp Dešná

4/5 based on 8 reviews

Contact Resort & Camp Dešná

Address :

Neubuz 62, 763 15 Neubuz, Czechia

Phone : 📞 +77
Website : http://www.resort-desna.cz/
Categories :
City : Neubuz
Description : Simple cabins in an unassuming rural resort offering seasonal outdoor pools & a restaurant/bar.

Neubuz 62, 763 15 Neubuz, Czechia
S
Sadako Senpai on Google

Mnohaletá pozitivní zkušenost. Vždy se rádi vracíme. Ochotný a vstřícný správce, čisté a hezké prostředí, dobře vybavené chatky za rozumnou cenu. V areálu vyžití pro sport i kulturu, od restaurace přes hřiště, ohniště, dětské průlezky až po koupaliště, dokonce i stage pro hudební produkci. K tomu okolní příroda, která láká k turistice. Jak jsem již psal, vždy se rádi vracíme, ať už k víkendu s přáteli a sudem piva, anebo se 70 dětmi na týden jakožto letní sraz. Doporučuji.
Many years of positive experience. We are always happy to return. Helpful and helpful caretaker, clean and nice environment, well-equipped cottages at a reasonable price. In the area of ​​activities for sports and culture, from restaurants through playgrounds, fireplaces, children's climbing frames to swimming pools, even stages for music production. In addition, the surrounding nature, which attracts hiking. As I have already written, we are always happy to return, either for a weekend with friends and a keg of beer, or with 70 children a week as a summer reunion. I recommend.
J
Jiri Dostalik on Google

Super kemp
T
Tomáš Frey on Google

prima personal
N
Natalia Lipčáková on Google

Super
K
Karel Bujk on Google

Super
B
Blanka Klementová on Google

Super
M
Martin Listek Rudolf on Google

very nice, great food
E
Eddy Neezen on Google

Great camp for children an family back to basic but fine

Write some of your reviews for the company Resort & Camp Dešná

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *