Skalní vyhlídka

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Skalní vyhlídka

Address :

460 10 Liberec, Czechia

Categories :
City : Liberec

460 10 Liberec, Czechia
L
Lubomír Krnák on Google

J
Jan on Google

R
Radek Bednář on Google

K
Katka Wendlerová on Google

O
Oldřich Malý on Google

Na pozici nic není
Nothing is in position
K
Kateřina Kočová on Google

Nenašli jsme...
We have not found...
P
Petr N. (peetr) on Google

Špatně zaměřeno. Na této pozici je standardní les.
Wrongly focused. There is a standard forest in this position.
G
Gabriel Hakulín on Google

Pokud někomu přišlo obtížné toto místo najít: Na ulici Karlovská je zatáčka, je tam brána tak vstupte do lesa, udržujte se na hlavní cestě, projdete viaduktem, po 5-10 minutách chůze po hlavní cestě uvidíte menší potok a vedle něj 15 metrů od cesty bude velký krmelec. Na pravé straně od cesty je před potokem strmý kopec, stačí ho vyjít nahoru a uvidíte skály s vyhlídkou. Pokud budete pokračovat ve výšlapu nahoru, po 5 minutách dojdete na krásnou vrstevnicovou cestu.
If someone found it difficult to find this place: There is a bend on Karlovská Street, there is a gate so enter the forest, keep on the main road, walk through the viaduct, after 5-10 minutes walk along the main road you will see a small stream and next to it 15 meters from the road will be a great feeder. On the right side of the road there is a steep hill in front of the creek. If you continue to climb up, after 5 minutes you will reach a beautiful contour road.

Write some of your reviews for the company Skalní vyhlídka

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *