Sushikko - milujeme sushi - Korunní 909/56

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Sushikko - milujeme sushi

Address :

Korunní 909/56, 702 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Czechia

Phone : 📞 +
Postal code : 702
Website : https://www.sushikko.cz/
Opening hours :
Sunday Closed
Monday 3–8PM
Tuesday 3–8PM
Wednesday 3–8PM
Thursday 3–8PM
Friday 3–8PM
Saturday Closed
Categories :

Korunní 909/56, 702 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Czechia
M
Monika Dančáková on Google

Je to sice zastrčená malinká restaurace... Ale lepší sushi jsme ještě nikde nejedli!?? Manžel sushi neměl rád, ale tam se ho naučil jíst a rádi se sem budeme vracet.? Obsluha příjemná, jídlo výtečné... Za mě a mnou rodinu top sushi.???
It's a tiny little restaurant ... But we haven't eaten better sushi yet ?? The husband of sushi did not like it, but there he learned to eat and we would like to come back here.? Serving pleasant, delicious food ... For me and me family top sushi.???
O
Ondrej Karasek on Google

po asi 3 hodinah čekaní bez omluvy a ještě bude nepříjemný za ty peníze co chcete za rozvoz by jste měli mít rozvoz do 30 min a ne 3 hodiny a řidič se ani neomluví kde to jsme... dale to vaše "sushi" pokud to tak nazýváte už nikdy u vás víc obyčejný fastfood guty aji v lidlu koupim lepši a o 8O% menši cenu... bida a bolest to vaše sushi a rozvoz... u vás už nikdy
after about 3 hours of waiting without an apology and still be uncomfortable for the money you want for delivery you should have delivery within 30 minutes and not 3 hours and the driver does not even apologize where we are ... then your "sushi" if so you will never call me ever more ordinary fast food guts and I will buy a better and 80% lower price ... I will buy your sushi and delivery ... you will never
a
alekas12345 on Google

Výborné sushi, pěkně naservírované. Jen bych uvítal větší porci wasabi (a méně zazvoru) a možnost výběru mezi klasickou sojovou omačkou a její méně slanou verzí (jednalo se o sushi s sebou možná je to v restauraci jinak). Jinak chuťově opravdu výborné sushi. Při vyzvednutí jsem si však všimnul, že je z mého pohledu restaurace trochu bokem a jako restaurace moc ani nepůsobí. Na druhou stranu je zde spousta místa k parkování. Určitě jsem zde nebyl naposledy, a rád se vrátím.
Delicious sushi, nicely served. I would just welcome a larger portion of wasabi (and less ginger) and a choice between classic soy sauce and its less salty version (it was sushi with you, maybe it's different in the restaurant). Otherwise, really delicious sushi. However, when I picked up, I noticed that from my point of view, the restaurant is a bit sideways and doesn't even look like a restaurant. On the other hand, there is plenty of parking space. I certainly wasn't here for the last time, and I'd love to be back.
M
Matěj Kramný on Google

Objednán sushi set Hokaido 30ks pro dvě osoby + 6ks Maki. Všechny druhy byly pěkné zabalené a chuťově výborné. Všechny přílohy jako nakládaný zázvor, wasabi, sojová omáčka byly v pořádku. Opravdu skvělé sushi. Nezbývá než doporučit ?.
Ordered sushi set Hokaido 30pcs for two people + 6pcs Maki. All species were nicely packaged and delicious in taste. All the side dishes like pickled ginger, wasabi, soy sauce were fine. Really great sushi. All that remains is to recommend ?.
M
Martina Slesarikova on Google

Zavřeno?? Nebo co? Nechápu, stránky normálně jedou, píšete otevřeno a restaurace ani rozvoz ne. Nejde se dovolat. Nikde nic napsané ani žádné zveřejněné informace ze už máte zavřeno. Bylo by vhodné aspoň oznámit, že jste zkrachovali nebo něco. No to je teda přístup....
Closed?? Or what? I don't understand, the site normally runs, you write open and neither restaurants nor delivery do. Can't call. Nothing written or any published information from you is already closed. It would be good to at least report that you went bankrupt or something. Well that's the approach ....
H
Hiep Vu on Google

Great service and the food is always delicious.
E
Eva Lasáková on Google

Delicious ??
S
Sho Suzuki on Google

Super nice service, the sushi were super delicious, nice atention and nice costumer service, I hope back again

Write some of your reviews for the company Sushikko - milujeme sushi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *