Takko Fashion s.r.o. - Okružní 989

4.6/5 based on 5 reviews

Contact Takko Fashion s.r.o.

Address :

Fastmall, Okružní 989, 735 14 Orlová, Czechia

Phone : 📞 +98
Postal code : 735
Website : https://www.takko.com/cs-cz/
Categories :
City : Orlová

Fastmall, Okružní 989, 735 14 Orlová, Czechia
J
Jindřich Kallus on Google

D
David Karkoška on Google

J
Jan on Google

g
gieckova.michaela on Google

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaká je otevírací doba na den 24.12. 2019
Hello, I would like to ask what opening hours are on 24.12. 2019
A
Adam Ublansky on Google

Standartní Deichmann obchod v menším městě s menším frmolem uvnitř.
The standard Deichmann store in a smaller town with a smaller fryer inside.

Write some of your reviews for the company Takko Fashion s.r.o.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *