Takko Fashion s.r.o. - Štefánikova 1408

4/5 based on 8 reviews

Contact Takko Fashion s.r.o.

Address :

Fastmall, Štefánikova 1408, 742 21 Kopřivnice, Czechia

Phone : 📞 +8
Postal code : 742
Website : https://www.takko.com/cs-cz/
Categories :
City : Kopřivnice

Fastmall, Štefánikova 1408, 742 21 Kopřivnice, Czechia
M
Michal Polášek on Google

Velký obchod, avšak často si nevyberu.
Big deal, but often I do not choose.
O
Ocilery Zalotěnko on Google

Přiměřené ceny, celkem velký výběr
Reasonable prices, quite a large selection
P
Petr Horkel on Google

Běžný nákup, oblečení za přijatelné ceny.
Ordinary purchase, clothing at affordable prices.
K
Kateřina Polášková on Google

Skvělé, ochotné p. prodavačky! Nevyhodí vás ani, když přispěcháte z práce pět minut před zavíračkou s tím, že vám syn najednou vyrostl z loňských plavek o dvě čísla větších.
Great, helpful Mr. Saleswoman! You will not be thrown away if you rush from work five minutes before closing, with your son suddenly growing up from last year's swimsuit by two larger numbers.
Š
Šárka Flodrová on Google

I když zde nechodím často, tak zde vždy narazím na milou a vstřícnou obsluhu. Výběr oblečení je stejný jako ve všech ostatních obchodech tohoto řetězce.
Although I do not come here often, I always come across nice and helpful staff. The choice of clothing is the same as in all other stores in this chain.
P
Petr Holinka on Google

OK
J
Jiri Culak on Google

Ok
K
Kuba Monsport on Google

Very nice. Good special offers for club members.

Write some of your reviews for the company Takko Fashion s.r.o.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *