Takko Fashion s.r.o. - U Jandovky 127/2

4.1/5 based on 8 reviews

About Takko Fashion s.r.o.

Takko Holding GmbH

Alfred-Krupp-Str. 21
48291 Telgte
Deutschland

Tel: +49 2504 9230
E-Mail: info(at)takko.de

Contact Takko Fashion s.r.o.

Address :

CPI Retail Park, U Jandovky 127/2, 682 01 Vyškov, Czechia

Phone : 📞 +77
Postal code : 682
Website : https://www.takko.com/cs-cz/
Categories :
City : Vyškov

CPI Retail Park, U Jandovky 127/2, 682 01 Vyškov, Czechia
A
Andrea Kaňová on Google

Krásné oblečení.
Beautiful clothes.
J
Jiří Hajšman on Google

Rád tu nakupují...
They like to shop here ...
K
Karel Samek on Google

Dobrý výběr pro ženy.
A good choice for women.
M
Michal Prokop on Google

Dnes ochotné krásné dvě prodavačky :)
Today willing two beautiful saleswomen :)
J
Jiřina Holá on Google

Velký výběr oblečení
Large selection of clothes
V
Vendy 83919 on Google

Nádherné oblečení ale chtělo by snížit cenu
Beautiful clothes but would like to reduce the price
T
Tomáš Pokorný on Google

Super
C
Charlota on Google

Nice

Write some of your reviews for the company Takko Fashion s.r.o.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *