Takko Fashion s.r.o. - Svatoborská 1378/102

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Takko Fashion s.r.o.

Address :

Vendo Park, Svatoborská 1378/102, 697 01 Kyjov, Czechia

Phone : 📞 +87
Postal code : 697
Website : https://www.takko.com/cs-cz/
Categories :
City : Kyjov

Vendo Park, Svatoborská 1378/102, 697 01 Kyjov, Czechia
S
Stanislav Kaluža on Google

L
Libor Dosoudil on Google

D
David Rajsigl on Google

L
Laurent Gryson on Google

M
Magda Valcikova on Google

Skvělá nabídka i ceny
Great offer and prices
A
Alena Bílková on Google

Super sleva, dobrý sortiment
Super discount, good assortment
E
Eva Kadubcová on Google

15.6. velké zklamání a nechuť dále nakupovat v Kyjově ? ... slečna prodavačka velmi sprostá. Velmi dlouho jsem se nesetkala s tak neprofesionálním přístupem. Pokud slečnu tahle práce nebaví, měla by si najít něco jiného.
15.6. great disappointment and reluctance to continue shopping in Kyjov ? ... Miss saleswoman very vulgar. I have not encountered such an unprofessional approach for a very long time. If Miss doesn't enjoy this job, she should find something else.
Z
Zdenka Juráčková on Google

Celkem dobrý výběr různého oblečení všech velikostí pro celou rodinu.
Quite a good selection of different clothes of all sizes for the whole family.

Write some of your reviews for the company Takko Fashion s.r.o.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *