Ústav Sociálních Služeb Milíčeves

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Ústav Sociálních Služeb Milíčeves

Address :

Milíčeves 1, 506 01 Slatiny, Czechia

Phone : 📞 +9
Website : https://www.dd-miliceves.cz/
Categories :
City : Slatiny

Milíčeves 1, 506 01 Slatiny, Czechia
P
Pavel Krejčík on Google

M
Miroslava Reznickova on Google

M
Marie Semerakova on Google

Příjemný personál
Nice staff
M
Marek Michal on Google

Krásné a klidné místo pro seniory
Beautiful and quiet place for seniors
k
kateřina jelenová on Google

Krásné místo. Zámeček i zahrada. O seniory je skvěle postaráno.
Beautiful place. Chateau and garden. The seniors are greatly looked after.
P
Přemek Koš ́ták on Google

Krásný upravený interier.?
Beautiful landscaped interior.?
S
Stanislav Kalina on Google

po měsíci pobytu v Mílíčevsi a 4 měsících pobytu ldn je z maminky ležák,kdy nás už ani nepoznala sama se ani nenapije.Komentovat jednání socialních pracovnic úss nemohu.......................................
after a month's stay in Mílíčeves and 4 months of ldn's stay, my mother is a lager, when she no longer knows us, she doesn't even drink herself. I can't comment on the actions of social workers. ....................
l
lacio c on Google

OK

Write some of your reviews for the company Ústav Sociálních Služeb Milíčeves

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *