Autoservis RK

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Autoservis RK

Address :

Průmyslová 1418, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Czechia

Phone : 📞 +77797
Website : http://autoservis-rk.cz/
Categories :
City : Bystřice nad Pernštejnem

Průmyslová 1418, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Czechia
K
Kristýna Hutařová on Google

P
Phil Black on Google

M
Milan Navratil on Google

H
Horák Bronislav on Google

D
David Doležal on Google

N
Natalija Navrátilová on Google

Šikovní mechanici
Smart mechanics
M
Misha Weapon on Google

Oprava rychlá za rozumný peníz :-)
Fast fix for reasonable money :-)
K
Katka J on Google

Ochotný a šikovný automechanik
Helpful and skilled car mechanic

Write some of your reviews for the company Autoservis RK

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *