Benesov airport

4.9/5 based on 8 reviews

Webmaster         Copyright: Letiště Benešov & Vl. Hadač 2000 - 2022        Úvodní strana

Contact Benesov airport

Address :

Letiště Benešov, 257 51 Benešov, Czechia

Phone : 📞 +779
Website : http://www.lkbe.eu/
Categories :
City : Benešov

Letiště Benešov, 257 51 Benešov, Czechia
ד
דן אלעזרי on Google

הבן שלי למד בבית הספר לטיסה כאן
My son attended flight school here
L
Lukas Dubay on Google

Nádherné letiště na krasnem místě
Wonderful airport in a beautiful place
F
Filip Doležal on Google

Nebyl jsem tu poprvé a doufám ani naposledy a doporučuji je všem, ať už se chtějí dívat na letadla, proletět se anebo se naučit letadla přímo řídit.
I was not here for the first time and I hope for the last time and I recommend them to everyone, whether they want to look at planes, fly through or learn to fly planes directly.
P
Petr Přikryl on Google

Děkujeme za ukázku moc hezkého letiště.Dnes sloužil náš kamarád Tomáš Dostál, který občas vymění pilotování těch největších letadel za (zde) řízení letového provozu. Inu profík patří k profíkům...Přejeme klidné starty i přistání ??.
Thank you for showing a very nice airport. Today our friend Tomáš Dostál served, who sometimes exchanges the piloting of the largest aircraft for (here) air traffic control. Well, the pro belongs to the pros ... We wish you calm starts and landings ??.
p
petr kabatnik on Google

skvělý místo a ještě lepší let ...
great place and even better flight ...
M
Matteo Stefani on Google

I am learning to fly here. Highly recommended
R
Ronny Rudolph on Google

Very kind, helpful and friendly, especially the operations manager on duty on august 9th, Thank you, visit us at LOLG.
p
pero ilic on Google

good weekend and even better flight, super flight was

Write some of your reviews for the company Benesov airport

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *