HOSTINEC LIPENKA - Lipí

4.7/5 based on 8 reviews

Contact HOSTINEC LIPENKA

Address :

Lipí, 373 84 Dubné, Czechia

Phone : 📞 +7
Postal code : 373
Website : https://www.facebook.com/Hostinec-Lipenka-109574064666760
Categories :
City : Dubné

P
Petr Sindelar on Google

Dobré jídlo i obsluha super.?
Good food and service super.?
M
Moped Parta on Google

Výborná obsluha super servis a perfektní ceny.
Excellent service, super service and perfect prices.
B
Bohumil Hruška on Google

Dost dobré místo pro občerstvení i zábavu.
Enough place for refreshment and entertainment.
R
Radim Beneš on Google

Nenásilné,rychle a v pohodě. Najedl jsem se dobře. Radim Beneš
Non-violent, fast and cool. I ate well. Radim Beneš
E
Eva Petrovičová on Google

V době oběda 3 hlavní jídla a 1 polévka. Restauraci jsme už několikrát navštívili a vždy byli spokojeni.
At lunch time 3 main dishes and 1 soup. We visited the restaurant several times and were always satisfied.
J
Jana Vasova on Google

Dobré jídlo pro všední den
Good food for everyday life
M
Miroslav Hodina on Google

páteční řízek ... Venkovská klasika, fajn obsluha a především poctivá kuchyně s odpovídající přátelskou cenou !
Friday schnitzel ... Country classics, nice service and above all honest cuisine with adequate friendly price!
M
Michal Kadrnožka on Google

Skvele jidlo a zachrana pred destem, kdy nam obsluha otevrela i po zaviracce a jeste nas nakrmila ?
Great food and rescue from rain, when the staff opened us even after closing and still fed us ?

Write some of your reviews for the company HOSTINEC LIPENKA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *