Kostel sv. Jakuba

4.3/5 based on 4 reviews

Contact Kostel sv. Jakuba

Address :

nám. Dr. Tyrše 65, 257 65 Čechtice, Czechia

Categories :
City : Čechtice

nám. Dr. Tyrše 65, 257 65 Čechtice, Czechia
O
Otakar Daliba on Google

M
Milan Rybár on Google

H
Henk J. Kleine on Google

Erg mooi!!!!
Very nice!!!!
M
Milan Caha on Google

Původně gotický kostel ze 14. století, přestavěný barokně ve století 17. Jako farní ves jsou zmiňovány Čechtice k roku 1315, kostel je tedy starší. Jednolodní, s trojboce uzavřeným presbytářem a obdélníkovou sakristií. Vybavení kostela je barokní a mladší. Nedaleko kostela stojí zděná patrová zvonice.
Originally a Gothic church from the 14th century, rebuilt in the Baroque style in the 17th century. As parish villages are mentioned by Čechtice in 1315, the church is older. One-sided, with a triple-closed presbytery and a rectangular sacristy. The church is baroque and younger. Near the church there is a brick-built bell tower.

Write some of your reviews for the company Kostel sv. Jakuba

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *