Zvonice u kostela sv. Jakuba

5/5 based on 1 reviews

Contact Zvonice u kostela sv. Jakuba

Address :

nám. Dr. Tyrše 257 65, 257 65 Čechtice, Czechia

Categories :
City : Čechtice

nám. Dr. Tyrše 257 65, 257 65 Čechtice, Czechia
M
Milan Caha on Google

Hranolová zděná zvonice z roku 1351 se nachází severně od kostela. V 16. století byly do ní na náklady obce pořízeny tři nové zvony. Nápis na velkém zvonu byl datován r. 1518. Stejně jako kostel byla v 18. století barokně přestavěna po požáru. Podle tradice sloužila budova též k uskladnění soli. Nemuselo se ale jednat o sůl kuchyňskou, nýbrž o sanytr (dusičnan draselný), který byl surovinou pro výrobu střelného prachu. Sanytr byl získáván z exkrementů hospodářských zvířat a byl odváděn pro potřeby armády. U zvonice se nachází i památník obětem první a druhé světové války.
The frieze bell tower from 1351 is located north of the church. In the 16th century, three new bells were made at the cost of the village. The inscription on the big bell was dated in 1518. Just as the church was rebuilt in Baroque style in the 18th century after a fire. According to tradition, the building also served to store salt. It did not have to be a kitchen salt, but a sanytr (potassium nitrate), which was a raw material for the production of gunpowder. Sanytr was recovered from livestock excrements and was taken out for the needs of the army. There is also a monument to the victims of the First and Second World Wars at the belfry.

Write some of your reviews for the company Zvonice u kostela sv. Jakuba

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *