Pohřeb v Liberci

2.5/5 based on 2 reviews

Contact Pohřeb v Liberci

Address :

Věkova 249/22, Ruprechtice, 460 14 Liberec, Czechia

Phone : 📞 +79
Website : https://www.pohrebvliberci.cz/sprava-hrbitovu/166-kontaktni-kancelare
Categories :
City : Liberec

Věkova 249/22, Ruprechtice, 460 14 Liberec, Czechia
R
Renata Černíková on Google

Upravený hřbitov, klid
Landscaped cemetery, quiet
P
Petr Vaňátko on Google

Na tomto místě se nebude líbit asi nikomu , kdo zde má pohřbené své blízké ?.
This place will probably not be liked by anyone who has buried his loved ones here ?.

Write some of your reviews for the company Pohřeb v Liberci

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *