Power Fitness, Ltd.

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Power Fitness, Ltd.

Address :

Palachova 1404/2, 460 01 Liberec, Czechia

Phone : 📞 +7897
Website : http://www.power-fitness.cz/
Categories :
City : Liberec

Palachova 1404/2, 460 01 Liberec, Czechia
D
Dominik Čermák on Google

Za mě nejlepší fitko v Liberci. Velké prostory, hodně strojů, příjemná atmosféra. Navíc otevřeno až do 22.00. Pro mě po půl roce cvičení zde už jako druhý domov.
For me the best gym in Liberec. Large rooms, lots of machines, nice atmosphere. In addition, open until 22.00. For me after six months of exercising here as a second home.
K
Kateřina Zettlitzerová on Google

Super lokalita i vybavenost, jen bych uvítala lepší klimošku a nové pásy na běhání, občas se porouchají. Sprchy jsou fajn a i s obsluhou jsem nikdy neměla problém..
Great location and amenities, I would just welcome a better climate and new running belts, sometimes they break down. The showers are nice and I never had a problem with the service ..
L
Lucie Slaba on Google

Naprosto NEKOMPETENTNÍ PERSONÁL na recepci. Již 2x jsem měla na recepci problém. Poprvé mi slečna NEVRÁTILA "zálohu" za klíček,když já sama jsem si to v tu chvíli neuvědomila a přišla na to až v autě na cestě domů. Přitom jsem se po lekci na recepci zastavovala kvůli vrácení a obutí venkovních bot. po druhé dnes 11.4 jsme přišli na lekci,která měla podle všeho začínat v 17:00. po nahlášení na recepci v 17.05 slečna NEBYLA SCHOPNÁ ani pípnout,že jdeme vlastně pozdě a,že lekce je již v plnem proudu. Čekaly jsme tedy 20 MINUT V ŠATNĚ!! A následně nepřišla ani žádná sebereflexe jen se nás zeptala "tak co?" ... Musím pochválit trenerku Madlu,která se sama nabídla,že za ušlý čas nám připočte kredit. Vedení fitness centra by se mělo zamyslet a přijímat skutečně profesionální lidi.
Absolutely NON-COMPETENT PERSONNEL at the reception. I had a problem at the reception twice. For the first time, Miss Missed a "down payment" for the key when I myself did not realize it at that moment and came to the car on my way home. At the same time, after the lesson at the front desk, I stopped for the return of shoes and shoes. after today's 11.4 we came to a lesson that was supposed to start at 17:00. after reporting at 17.05, the lady was NOT able to beep even though we were late and that the lesson was already in full swing. So we waited 20 MINUTES IN THE LAND !! And then there was no self-reflection just asking us "so what?" ... I have to praise the Tackle Handle, who has offered herself to add credit for her time. The management of a fitness center should be considered and be truly professional.
P
Pavel Novotný on Google

Pro mě jedno z NEJHORŠÍCH co jsem v Liberci zažil... okrádající personal vidím už okomentován dostatečně níže, tak o tom psát nebudu, přidám pouze že do šaten by snad neměli pouštět pod 18let protože to tam nejspíš pod záštitou majitele jede jak výdejna nějakého eshopu s přípravky na závody koňského dostihu...
For me, one of the WORSTS I've experienced in Liberec ... I see the robbing staff already commented lower enough, so I won't write about it, I'll just add that they shouldn't let under 18 years of age because it probably goes under the auspices of the owner as an e-shop. with preparations for horse racing races ...
M
Mioušek :3 on Google

Sice hodně strojů a příjemná obsluha, ale stroje moc neudržované a staré a opotřebované, spousta základní výbavy chybí a celkový dojem nijaký
Although a lot of machines and pleasant operation, but the machines are very unmaintained and old and worn, a lot of basic equipment is missing and the overall impression is not
V
Veronika Stehlikova on Google

Ač nerada ale po 13 letech co jsem do tohoto fika chodila si budu muset najít jiné,Fitko se změnilo spíše v boxovaci ring,na malém prostoru až moc strojů které co si budem uz něco zažily.Prostor v vrchním patře také zabraly poxovací pytle takžé super prostor který se dal využít na protažení už žádný není.
Although I don't like it, but after 13 years of going to this fig, I will have to find another one, Fitko has turned into a boxing ring, in a small space there are too many machines that we will already experience something. there is no more space that can be used for stretching.
K
Krut Uk on Google

Squash kurty hodně béčko kvalita, spíš céčko. Jo a klima se nezapíná "protože to stojí moc!" Ale máte tak za cenu kurtu běhání i se saunou, takže se to asi vyplatí?
Squash courts a lot of béčko quality, more céčko. Yeah Al that sounds pretty crap to me, Looks like BT aint for me either. But you have a jog with a sauna for the price of a court, so it's probably worth it?
R
Rody Paradise on Google

Such a bad music p.s metallic or rock...impossible to training...but the director of this fitness gym is so good person. And his attitude for people is impressive.)) For music 2* for big place 5*.

Write some of your reviews for the company Power Fitness, Ltd.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *