Rozhledna Petrovice II

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Rozhledna Petrovice II

Address :

285 22 Petrovice II, Czechia

Phone : 📞 +799
Website : http://www.petrovice2.cz/rozhledna/
Categories :
City : Petrovice

285 22 Petrovice II, Czechia
K
Koza on Google

Naučná stezka ,pěkná krajina,krásný výhled z rozhledny.
Nature trail, nice landscape, beautiful view from the lookout tower.
M
Matej Pavlansky on Google

Rozhledna na věži mobilního operátora, za pěkného počasí velmi dobrý výhled na Posázaví. Pro klíče se musí zajít do vesnice Petrovice.
Lookout tower on the tower of the mobile operator, in good weather very good view of Posázaví. The keys must go to the village of Petrovice.
M
Martin Jancar on Google

Prostě železná konstrukce na kopci. Pro klíče se musí dojít do vsi, ale paní klíčnice je milá a ochotná. Pak zase musíte s klíčem zpět.
Just an iron structure on a hill. You have to go to the village for the keys, but the keywoman is nice and helpful. Then you have to go back with the key.
K
Klára Jirásková on Google

Rozhledna v pěkné posázavské krajině, i když z ní nejsou vidět velehory. Jen pro ty, co netrpí závratí, věž i schody jsou kovové. Klíč v Petrovicích na zavolání, i když jsem byla sama a paní byla na návštěvě, nebyl problém . Jasné počasí 1. července - nádherný výhled.
A lookout tower in the beautiful landscape of Posázav, even though the mountains are not visible from it. Only for those who do not suffer from dizziness, the tower and stairs are metal. The key to Petrovice on call, even though I was alone and the lady was visiting, was not a problem. Clear weather July 1 - beautiful views.
S
Stanislava Šulcová on Google

Otevřeno jen po domluvě a zároveň si musíte vyzvednout klíčky ve městě... :-(
Open only by appointment and you need to pick up the keys in the city ... :-(
O
Ondřej Vízner on Google

Klíče k rozhledně vyzvednete u milé paní v Petrovicích v domku č.p.18 a pak si můžete užít krásný výhled do Posázaví :)
You will pick up the keys to the lookout tower at the lovely lady in Petrovice in house No. 18 and then enjoy the beautiful view of Posázaví :)
R
Roman Smejkal on Google

Skvělý výhled. Rozhledna (telekomunikační věž) je běžně nepřístupná. Klíč je nutno vyzvednout v obci Petrovice II. Paní je ochotná a tel. spojení na ni naleznete na brance objektu.
Great view. The tower (telecommunication tower) is normally inaccessible. The key must be collected in Petrovice II. The lady is willing and you can find her telephone connection on the gate of the building.
M
Michal Base on Google

Pěkná rozhledna, kde je nutné si zapůjčit klíče u paní v Petrovicích. Paní moc ochotná, doporučuji navštívit.
Nice lookout tower, where it is necessary to borrow keys from the lady in Petrovice. Ms. very helpful, I recommend visiting.

Write some of your reviews for the company Rozhledna Petrovice II

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *