Rozhledna Březina U Žandova

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Rozhledna Březina U Žandova

Address :

Žandov 70, 285 04 Chlístovice, Czechia

Phone : 📞 +8
Website : http://rozhledny.yc.cz/brezina.htm
Categories :
City : Chlístovice

Žandov 70, 285 04 Chlístovice, Czechia
V
Viktor Pokorný on Google

Hezké místo a pěkný rozhled. Na rozhlednu jsme ale nešli.
Nice place and nice view. But we did not go to the lookout tower.
Š
Šárka Dvořáková on Google

Rozhledna zavřená, prý máte volat nějaké ženské, to se mi chce, nechápu, proč si tam nedají turniket na peníze a nemusíte nikam volat. Např Hylacka již toto má a vstup je bez problémů
The lookout tower is closed, they say you have to call some women, I want that, I don't understand why they don't put a turnstile there for money and you don't have to call anywhere. For example, Hylacka already has this and entry is without problems
J
Jan Bárta on Google

Pěkný výhled na Polabí.
Nice view of the Elbe River.
f
fogl112 on Google

Bohužel zavřeno Řešení by bylo turniket za peníze či volný vstup
Unfortunately closed The solution would be a turnstile for money or free entry
m
mido mokomido on Google

Březina u Žandova Datum otevření: 29.7.2001 Výška ochozu: 23 metrů O některých rozhlednách je vzhledem k jejich fádnosti poněkud těžké psát a Březina nad obcí Žandov patří mezi ty nejzářnější případy. Postavena na místě bez tradice, bez turistického zázemí a bez větší naděje přitáhnout sem větší počty lidí, jen z čistého kalkulu. Vrch Březina je malou vyvýšeninou na kraji obce Žandov a byl firmou GES Electronics vybrán jako ideální místo pro stavbu radiokomunikační věže. Za výhodu považujeme, že na vysílací ochozy byly umístěny techniky několika subjektů a bylo tak zabráněno zaplevelení krajiny stožáry. K slavnostnímu otevření došlo 29. července 2001 a rozhledna je od té doby na klíč otevřena široké veřejnosti. Čtenáři mých příspěvků jistě ví, že se většinou stavím oproti jiným přispěvovatelům stránek spíše na stranu telekomunikačních rozhleden, protože mnohé z nich nabízejí úchvatné výhledy. Březina patří bohužel k místům s výhledy poměrně fádními, a tak lze její návštěvu doporučit výhradně "náhodně" kolemjedoucím a čistým rozhlednovým nadšencům. Pro milovníky krajinné a architekturní pestrosti je místem opomíjeníhodným.
Březina near Žandov Date opened: 29.7.2001 Height of the gallery: 23 meters Due to their drabness, some lookout towers are somewhat difficult to write and Březina is one of the most brilliant cases above Žandov. Built in a place with no tradition, no tourist facilities and no hope of attracting more people here, just from pure calculus. The Březina Hill is a small elevation on the outskirts of Žandov and was chosen by GES Electronics as an ideal location for the construction of a radiocommunication tower. We consider it advantageous that the technique of several subjects was placed on the broadcasting gallery and thus we prevented weeds from pylons. The grand opening took place on 29 July 2001 and the observation tower has been open to the general public since then. The readers of my posts will surely know that I usually approach telecommunication lookout towers as opposed to other contributors to the site, as many of them offer stunning views. Unfortunately, Březina is one of the places with relatively drab views, so its visit can only be recommended "accidentally" by passers-by and clean lookout enthusiasts. For lovers of landscape and architecture diversity is a place neglected.
L
Lena Brejšina on Google

Vybaveni recenzemi jsme jeli rovnou k paní Myslivečkové pro klíče, volali jsme, zvonili na zvonek. Zkoušeli to znovu za hodinu a nic. Tak jsme se jeli k rozhledně aspoň vyfotit a odlovit kešku. I tak je výhled do okolí krásný.
Equipped with reviews, we went straight to Mrs. Myslivečková for the keys, we called, rang the bell. They tried again in an hour and nothing. So we went to the lookout tower to at least take a picture and catch the cache. Even so, the view of the surroundings is beautiful.
P
Pavel Bumbeach on Google

Místo pěkné, ale řešení přístupu s vyzvedáváním klíče k přístupu je nešťastné řešení. Nevím jak by se paní co má klíče tvářila že jsem se chtěl podívat na rozhlednu v sobotu v 6 ráno :-(.
Instead of a nice, but access solution with key fetch access is an unfortunate solution. I don't know how the lady with my keys would look like I wanted to look at the lookout tower on Saturday at 6 in the morning :-(.
K
Karolina Metalova on Google

Rozhledna není volně přístupná, klíč si musíte vyzvednout v Žandově u paní Myslivečkové č. p. 36. Za dvě osoby jsme platili 30,-Kč. Z rozhledny není vidět nic zvláštního, a vykazuje známky zanedbání.
The lookout tower is not freely accessible, you must pick up the key in Žandov from Mrs. Myslivečková No. 36. We paid CZK 30 for two people. Nothing special can be seen from the lookout tower, and it shows signs of neglect.

Write some of your reviews for the company Rozhledna Březina U Žandova

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *