Takko Fashion s.r.o.

3.7/5 based on 3 reviews

Contact Takko Fashion s.r.o.

Address :

Avion Shopping Center, Rudná 114, 700 30 Ostrava-jih, Czechia

Phone : 📞 +88
Website : https://www.takko.com/cs-cz/
Categories :
City : Ostrava jih

Avion Shopping Center, Rudná 114, 700 30 Ostrava-jih, Czechia
T
Tomáš Hošek on Google

L
Lenka KOCABOVA on Google

A
Aneta Mertová on Google

Obchod fajn, ovšem obsluha obchodu už tak moc ne, při mém slušném dotazu na které věci se vztahuje sleva byla paní velice otrávená když mi musela arogantně odpovědět, chápu že se jí na tu samou věc zeptá denně x lidí ale s tím musela pro téhle práci počítat. Takhle se přeci k zákazníkům nechová, odešli jsme s prázdnou jen z principu
Shop nice, but the shop staff is not so much, when my decent question about what the discount applies to, the lady was very annoyed when she had to answer me arrogantly, I understand that she asks her the same thing every day x people, but she had to do it for this job count. After all, he doesn't treat customers like that, we left empty-handed just in principle

Write some of your reviews for the company Takko Fashion s.r.o.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *