Církev bratrská

5/5 based on 1 reviews

About Církev bratrská

Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. (Ž 66,16)

Život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. (Ga 2,20)

Contact Církev bratrská

Address :

Valdštejnská 267, 514 01 Jilemnice, Czechia

Phone : 📞 +798
Website : https://portal.cb.cz/
Categories :
City : Jilemnice

Valdštejnská 267, 514 01 Jilemnice, Czechia

Write some of your reviews for the company Církev bratrská

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *