Římskokatolický filiální kostel Svatého apoštola Jakuba Staršího V Ovčárech - Kolínská 280 02

5/5 based on 1 reviews

Contact Římskokatolický filiální kostel Svatého apoštola Jakuba Staršího V Ovčárech

Address :

Kolínská 280 02, 280 02 Ovčáry, Czechia

Phone : 📞 +7
Postal code : 280
Categories :
City : Ovčáry

Kolínská 280 02, 280 02 Ovčáry, Czechia
R
Rafał Płochacki on Google

Write some of your reviews for the company Římskokatolický filiální kostel Svatého apoštola Jakuba Staršího V Ovčárech

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *