Sbor Jednoty bratrské v Turnově

5/5 based on 1 reviews

About Sbor Jednoty bratrské v Turnově

Historie sboru v Turnově

První bratři žili v Turnově už koncem 15. století. Nejstarší zmínka pochází z roku 1498, o dva roky později byl založen sbor, „zahrada pohřební“ (hřbitov) a bratrská škola. V 16. století se k Jednotě bratrské hlásilo asi 20 % všech obyvatel Turnova. Jejími členy byli jak obyčejní poddaní či řemeslníci, tak i členové městské rady a místní turnovská vrchnost (Krajířové z Krajku, Tovačovští z Cimburka, páni z Vartemberka atd.). V letech 1524–1529 působil při bratrské škole budoucí biskup Jednoty a dlouholetý císařský vězeň Jan Augusta (1500–1572).

Po roce 1620 v pobělohorském pronásledování sbor zanikl, ale podle tradice se bratři potají scházeli v bludišti na Kalichu a Chlévišti. Obnovení se sbor dočkal r. 1897, když se mlynář Antonín Frydrych s manželkou Kristinou z Daliměřic u Turnova seznámili s Václavem Vančurou (1857 – 1952), prvním biskupem obnovené Jednoty bratrské, a vstoupili do tehdy ještě mladoboleslavského sboru. Bratr Vančura manžele Frydrychovy často navštěvoval a netrvalo dlouho a k původně rodinnému sezení se připojovali další a další přemýšliví lidé. Roku 1913 církev koupila dům v ulici 28. října č. p. 543, který dodnes slouží věřícím i širší veřejnosti. V novodobé historii sbor ovlivnily dvě výrazné osobnosti: bývalý misionář v Africe František Chleboun (1866–1945) a kazatel Pavel Glos (1905–1985), který neúnavně sloužil Turnovákům 45 let.

Contact Sbor Jednoty bratrské v Turnově

Address :

28. října 543, 511 01 Turnov, Czechia

Phone : 📞 +8
Website : http://www.jbturnov.cz/
Categories :
City : Turnov

28. října 543, 511 01 Turnov, Czechia

Write some of your reviews for the company Sbor Jednoty bratrské v Turnově

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *