Duhová medicína

5/5 based on 1 reviews

www.duhovamedicina.cz – Duhová medicína – prostor pro zdraví - Duhovamedicina.cz

Každý člověk v sobě nese moudrost. Objevování své vnitřní moudrosti, kterou můžeme nazvat i vnitřním lékařem, není určeno jenom vybraným jedincům, ale je vlastní každičkému člověku. Je velká škoda, že jsme ztratili kompetenci k vlastnímu životu – ať již dobře míněnými radami našich rodičů, přísností našich učitelů nebo diktátem peněz současné společnosti.

Cesta „zpět“ však překvapivě existuje – a to kdykoliv. Cesta „zpět“, k vlastním kořenům, vlastní autenticitě, vlastní svobodě, je kdykoliv k dispozici a je závislá na chtění člověka.

Máte-li zájem se o sobě dovědět více, zjistit, kdo opravdu jste, kam jdete a proč se Vám na té Vaší cestě dějí takové ne-hody, ne-moci nebo bůhvíco ne-příjemného, tak jste v našem prostoru vítáni. Kolik je lidí na zeměkouli, tolik je cest. My nabízíme jenom některé, a ti z Vás, kteří hledají, u nás pravděpodobně najdou aspoň směr pro další postup vpřed. Některá setkání jsou krátká, některá trvají celý život.

Jakou barvu duhy si vyberete Vy, bude záležet na Vás.

Contact Duhová medicína

Address :

B. Němcové 133, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, Czechia

Phone : 📞 +7799
Website : http://www.duhovamedicina.cz/
Categories :
City : Jičín

B. Němcové 133, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, Czechia
V
Václav Kocan on Google

Write some of your reviews for the company Duhová medicína

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *

Nearby places in the field of Alternative medicine practitioner,