Generali Česká pojišťovna

4/5 based on 8 reviews

Cestovní pojištění vždy vzniká až uhrazením plné výše předepsaného pojistného. Za uhrazení považujeme okamžik, kdy provedete platbu. Můžete si tedy sjednat pojištění i o víkendu, uhradit jej a v klidu si užívat svou dovolenou.

Contact Generali Česká pojišťovna

Address :

Palackého nám. 320, 284 01 Kutná Hora, Czechia

Phone : 📞 +9898
Website : http://www.generaliceska.cz/
Categories :
City : Kutná Hora

Palackého nám. 320, 284 01 Kutná Hora, Czechia
J
Jara Mirovsky on Google

T
Taras Pyrozhuk on Google

O
Old Master on Google

R
Roman Řehořek on Google

A
Antonin Strnad on Google

Naprosto spokojený s jejich prací
Absolutely happy with their work
J
Jarda Prchal on Google

Vždy řeší vše s úsměvem o dobrou náladu. Mohu jen doporučit. ?
He always solves everything with a smile in a good mood. I can only recommend. ?
K
Katka kozakova on Google

Abychom jim my platili, to ano, ale naopak je to horší.
To pay them, yes, but on the contrary, it's worse.
l
lukas spiro on Google

Přišel jsem , nikdo tam nebyl a s příjemnou paní jsem vše na místě vyřešil během pěti minut ?
I came, no one was there and with a nice lady I solved everything on the spot in five minutes ?

Write some of your reviews for the company Generali Česká pojišťovna

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *