Felix Jenewein Gallery of Kutna Hora Sancturin House

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Felix Jenewein Gallery of Kutna Hora Sancturin House

Address :

Palackého nám. 377, Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, Czechia

Phone : 📞 +77
Website : http://gfj.kh.cz/
Categories :
City : Kutná Hora

Palackého nám. 377, Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, Czechia
M
Michaela Nováková on Google

J
Jiří Albrecht on Google

Tlustej ředitel, žádný pivo, ale jinak dobrý...
Fat director, no beer but otherwise good ...
D
Daniel Korabek on Google

Prostory pěkné, jen v patře mi přišlo slabší osvětlení.
Spaces nice, only on the floor I received dimmer lighting.
F
Fox on Google

Kutna Hora sollte man bei einem Besuch in der Gegend generell mit einplanen. Sehr schöne kleine Stadt.
Kutna Hora should generally be included when visiting the area. Very nice little town.
R
Ryszard Myszkowski on Google

W trakcie remontu sal dlatego traci na wartości. Kilka sal otwartych. Zobaczymy efekt końcowy.
During the renovation of the rooms, therefore, it loses its value. Several open rooms. We will see the final effect.
E
Evosheek on Google

Navstevu Sankturinovskeho domů jsme spojili především s návštěvou TIC. Zde jsme ziskali důležité informace o městě. Navštívili jsme tu i imitaci alchimisticke dílny ve sklepení domu. Krom dílny nás zaujala i architektura středověkého sklepení. A to rozhodně stalo za zhlédnutí.
The visit of Sankturinovsky's home was mainly connected with the visit of TIC. Here we have got important information about the city. We also visited the imitation of an alchimist workshop in the cellar of the house. Apart from the workshop, the architecture of the medieval cellar captivated us. And that definitely worth seeing.
V
Věra Zichová on Google

Super.
R
Ramūnas Macaitis on Google

Ok

Write some of your reviews for the company Felix Jenewein Gallery of Kutna Hora Sancturin House

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *