Sancturin House - Workshop of the Alchemist

4.2/5 based on 8 reviews

Kutná Hora - městský informační portál - Kutnahora.cz

Městský informační portál města Kutná Hora, jehož památky jsou od r. 1995 na seznamu UNESCO, poskytuje přehled o památkách, informacích, kulturním a společenském dění ve městě

About Sancturin House - Workshop of the Alchemist

logo.png
 

Vítáme všechny zájemce o informace o Kutné Hoře na webových stránkách, které jsou pod správou Městského úřadu Kutná Hora.

Portál se zaměřuje na dění v Kutné Hoře a jejím okolí a je komplexním informačním zdrojem pro místní obyvatele i návštěvníky města.

Historie Kutné Hory

Contact Sancturin House - Workshop of the Alchemist

Address :

Palackého nám. 377, Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, Czechia

Phone : 📞 +778
Website : http://www.kutnahora.cz/
Categories :
City : Kutná Hora

Palackého nám. 377, Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, Czechia
K
Kristyna on Google

Dílna je moc hezky udělaná, společně se zvukovými efekty potěší jak děti, tak dospělé. Jediné, co bych vytkla, že nejsou k dostání audio nahrávky k poslechu - sice nahoře v info centrum dostanete papír s různými zajímavými poznatky, bohužel v tom šeru se moc dobře nečte, proto bych ocenila nahrávky :)
The workshop is very nicely done, together with the sound effects will please both children and adults. The only thing I would say is that there are no audio recordings to listen to - although at the top of the info center you will get a paper with various interesting findings, unfortunately it does not read very well in the twilight, so I would appreciate the recordings :)
R
Radmila Poustecka on Google

My jsme byli v alchymistické dílně. V Informačním centru, které se zde též nachází, jsme dostali desky s popisem, protože prohlídka je bez průvodce. Mají to hezky naaranžované, ale za 10min,možná čtvrt hodiny jste venku. Je to za 60,-kč
We were in an alchemical workshop. We have a description board in the Information Center, which is also located here, because the tour is without a guide. They are nicely arranged, but in 10 minutes, maybe a quarter of an hour you are out. It's for 60, -Kč
I
Ivo Bujna on Google

Výborně zpracované téma!!! Instalace figurín, celková atmosféra podzemního prostoru ... to je opravdu hezké. Výborná práce se světlem!! Jen text na panelech bez přisvícení mobilem byl nečitelný. V tomto ohledu by si tato expozice ještě zasloužila trochu pozornosti.
Excellent theme !!! Installing dummies, the overall atmosphere of the underground space ... that's really nice. Great work with light !! Only the text on the panels with no mobile illumination was unreadable. In this respect, this exposition still deserves some attention.
M
Miroslav Perný on Google

Výstava obrazů Francise Pelicheka byla velice zajímavá. Rodák z Kutné Hory žijící v Brazílii.
The exhibition of paintings by Francis Pelichek was very interesting. A native of Kutná Hora living in Brazil.
C
Corstiaan Breedveld on Google

Heel smaakvol opgesteld. Ik had al een review gedaan, maar vooruit, nog maar eens dan. Voor 1,5o euro een toegang tot de stenen wenteltrap naar beneden naar de opstellingen. Leuk gedaan, je moet wel eerst even aan het donker wennen.
Very tastefully prepared. I had already done a review, but in advance, again. For 1.5 euros an entrance to the stone spiral staircase down to the setups. Nice job, you first have to get used to the dark.
L
Ladislava Vaneková on Google

Při svém malém pátrání po galerii Felixe Jeneweina, která se již nenachází v místě Vlašského Dvora, jak by se mohlo neznalému návštěvníku Kutné Hory jeviti, jelikož právě tam si nelze nepovšimnouti nápisu velikého, odkazujícího na galerii rodáka zdejšího, jsem měla možnost šlépěje své namířiti vzhůru k domu Sankturinovskému. Průvodci tamní milí a ochotní ( z Vlašského Dvora), odkázali mne právě do domu tohoto, na náměstí Palackého. Info centrum, nad nímž jest nyní galerie F. J. , kterážto vždy létem počínaje díla věnovaná vdovou Jeneweinovou městu umělcovu rodnému, zde vystavuje. Shlédla jsem je oproti vstupnému- nebývale nízkému.Toť skutečnost, jež sama o sobě v dnešní době zážitkem jest příjemným. Dalším překvapením- ne však nemilým jest to, že rozjímati lze tam naprosto v soukromí, živáčkem nerušen. Vrcholem- dle mého úsudku, toho kulturního zážitku, je v kapli pohled na unikaátní strop. Sankturinovský dům tedy může být návštěvníku Kutné Hory místem startu i cíle “tour po historických objektech zdejších”.
While searching for the gallery of Felix Jenewein, which is no longer in the place of Vlašský Dvůr, how could an unknowing visitor to Kutná Hora appear, because it is not possible to notice the great inscription, referring to the gallery of the native, I was able to follow my head up Sankturinovskému to the house. Guides of the local kind and helpful (from Vlašský Dvůr), they have just referred me to this house, in Palacký Square. The Info Center, above which the F. J. Gallery is now, is exhibiting here, always starting with the works dedicated to Jenewein's widow, the artist's native. I watched them compared to the entrance fee - unusually low. This is a fact that in itself is an enjoyable experience. Another surprise - but not unfortunate is the fact that you can contemplate there completely in private, undisturbed. The culmination - in my judgment, of the cultural experience - is the view of a unique ceiling in the chapel. So the Sankturin house can be a visitor to Kutná Hora as well as a destination for “tour of historical buildings”.
V
Vladimir Pecha on Google

Krásný dům na Palackého náměstí patří mezi nejstarší stavby v Kutné Hoře a vznikl jako věžová pevnost. Jejím jádrem byl výrobní objekt s hutí, kde se zpracovávala a čistila stříbrná ruda. V roce 1481 dům zakoupil zlatník Beneš z Trničí a velkolepě jej přestavěl. V roce 1503 palác prodal Sankturinovi z Nedvojovic, vysoce postavenému členu kutnohorské městské rady. Dům vyhořel při rozsáhlém požáru v roce 1770, kterému podlehla například i radnice, jeho obnova proto spadá do poslední fáze kutnohorského baroka. Neznámý stavitel navrhl fasády vycházející z Dientzenhoferova kláštera řádu sv. Voršily. The beautiful house on Palackého náměstí is one of the oldest buildings in Kutná Hora and was built as a tower fortress. Its core was a production facility with a smelter, where silver ore was processed and cleaned. In 1481, the house was bought by the goldsmith Beneš of Trničí and magnificently rebuilt. In 1503, he sold the palace to Sankturin of Nedvojovice, a high-ranking member of the Kutná Hora town council, hence its name. The house burned down in a large fire in 1770, to which, for example, the town hall succumbed, so its restoration falls into the last phase of the Kutná Hora Baroque. An unknown builder designed the facades based on the Dientzenhofer monastery of the Order of St. Voršila.
The beautiful house on Palackého náměstí is one of the oldest buildings in Kutná Hora and was built as a tower fortress. Its core was a production facility with a smelter, where silver ore was processed and cleaned. In 1481, the house was bought by the goldsmith Beneš of Trničí and magnificently rebuilt. In 1503, he sold the palace to Sankturin of Nedvojovice, a high-ranking member of the Kutná Hora town council. The house burned down in a large fire in 1770, to which, for example, the town hall succumbed, so its restoration falls into the last phase of the Kutná Hora Baroque. An unknown builder designed the facades based on Dientzenhofer's monastery of the Order of St. Voršily. The beautiful house on Palackého náměstí is one of the oldest buildings in Kutná Hora and was built as a tower fortress. Its core was a production facility with a smelter, where silver ore was processed and cleaned. In 1481, the house was bought by the goldsmith Beneš of Trničí and magnificently rebuilt. In 1503, he sold the palace to Sankturin of Nedvojovice, a high-ranking member of the Kutná Hora town council, hence its name. The house burned down in a large fire in 1770, to which, for example, the town hall succumbed, so its restoration falls into the last phase of the Kutná Hora Baroque. An unknown builder designed the facades based on the Dientzenhofer monastery of the Order of St. Voršila.
E
Evgeniy Skigin on Google

Small place, just 2 small rooms, not interesting

Write some of your reviews for the company Sancturin House - Workshop of the Alchemist

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *