Church of Saint James

4.7/5 based on 8 reviews

About Church of Saint James

Jsme farní společenství u kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře. Scházíme se k bohoslužbám a nejrůznějším aktivitám, při kterých sdílíme svou víru, naději a zkušenost s Boží láskou a milosrdenstvím. Provozujeme Církevní mateřskou školu svatého Jakuba a podporujeme Církevní gymnázium v Kutné Hoře. Spravujeme chrám svaté Barbory a další duchovní památky v Kutné Hoře a okolí.

Contact Church of Saint James

Address :

Jakubská, 284 01 Kutná Hora, Czechia

Phone : 📞 +779
Website : http://khfarnost.cz/kostel-svateho-jakuba/
Categories :
City : Kutná Hora

Jakubská, 284 01 Kutná Hora, Czechia
M
Maheep Bhatnagar on Google

Nice place to visit
M
Matěj Procházka on Google

Swag ??
S
Stuart McShane on Google

Stunning building inside and outside
P
PINOCET 76 on Google

Super
B
BIJU TP on Google

Layman’s church at Kunta hora. Very famous church.
A
Alex Kul on Google

Nice
P
Peter Bright on Google

A stunning position for this superb medieval church in the centre of Kutna Hora, a UNESCO protected town in central Bohemia.
T
Tina S (Tara YLuna) on Google

This is the oldest stone church in the city and located in the center of the old medieval town. Construction started 1330 and was finished 1420. + parking close by + no charge to visit the church + friendly staff + beautiful interior

Write some of your reviews for the company Church of Saint James

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *