Viewpoint of St. James

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Viewpoint of St. James

Address :

Jakubská, 284 01 Kutná Hora, Czechia

Categories :
City : Kutná Hora

Jakubská, 284 01 Kutná Hora, Czechia
P
Petr Ari on Google

Krásný malý parčík s vyhlídkou na vinné pole a katedrálu... Hezky udržovaný a příjemný prostor na posezení a odpočinek.
Beautiful little park with a view of the wine field and the cathedral ... Nice well-kept and pleasant space to sit and relax.
M
Marek Richter on Google

Krásný výhled na chrám. Navštívili jsme ji přes den i večer a to je mnohem kouzelnější. Na vyhlídce je lavička a tak se tam dá večer příjemně odpočívat.
Beautiful view of the temple. We visited her during the day and in the evening and it is much more magical. There is a bench on the lookout, so you can relax there in the evening.
P
Petr Dvořák on Google

Hezké místo, z kterého je krásný výhled na Chrám sv. Barbory a přilehlé okolí. Stojí za to se zde zastavit
Nice place from which there is a beautiful view of the Church of St. Barbara and surrounding area. It's worth stopping here
R
Roman Švígler on Google

Super!
Z
Zdenek Zdenek on Google

Super
E
Ellen Feyen on Google

Surprisingly interesting, with a cemetery filled with famous Czech.
K
Karel Veselý on Google

Beautiful view of the church and monastery standing over a shallow valley.
m
macedonboy on Google

The Vyhlidka u sv. Jakuba is a viewing/observation platform that just outside the entrance to the Church of Saint James. From the platform, you get fantastic views of the Jesuit College and the valley below.

Write some of your reviews for the company Viewpoint of St. James

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *