Tyl House - Bohemian Museum of Silver

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Tyl House - Bohemian Museum of Silver

Address :

Tylova 507, Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, Czechia

Phone : 📞 +7
Website : http://www.cms-kh.cz/tyluv-dum-expozice
Categories :
City : Kutná Hora

Tylova 507, Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, Czechia
M
Martin Vácha on Google

Super doporucuji podzemí
Super recommend underground
I
Ivana Hesová on Google

Pro všechny, co se chtějí dozvědět něco z historie, vřele doporučuji. Super průvodci
For all who want to learn something from history, I highly recommend. Super guides
P
Pavel Janek on Google

Uzasna expozive a cesta do sveta dolovani stříbra :) vyborne pro děti.
An exquisite exposition and a journey to the world of silver mining :) Great for kids.
M
Martin Tyrner on Google

Moc hezká expozice o JK Tylovi a o těžbě rud
Very nice exhibition about JK Tyl and ore mining
V
Vladimir Pecha on Google

Rodný dům J. K. Tyla (původně nazýván U zlatého hřebene) vznikal po požáru města v r. 1823 dnes nabízí rovněž zajímavou stálou expozici "Podzemí Kutné Hory". The native house of J.K.Tyl (originally called U Zlatého hřebene) was built after the big fire of the town in 1823 and today also offers an interesting permanent exhibition "Underground Kutná Hora".
The birth house of J. K. Tyl (originally called At the Golden Ridge) was built after the city fire in 1823 and today offers an interesting permanent exhibition "Underground Kutná Hora". The original house of J.K.Tyl (originally called U Zlatého hřebene) was built after the great fire of the town in 1823 and today also offers an interesting permanent exhibition "Underground Kutná Hora".
K
Kristyna on Google

Jediné plusy, které dům má - ochotná a milá paní na pokladně, hodně nízké vstupné. Čekala jsem bohužel něco více - to, že bude udělaná jen jedna místnost pro J.K.Tyla, jsem nečekala - čekala jsem tam toho víc. A že jsem si s kamarádkou koupila vstup do Kutnohorského podzemi...to, že to bude přetvořená místnost s rekvizitami jako podzemí, to jsem opravdu nečekala...čekala jsem něco jako podzemí v Plzni, nebo něco takové. Takže za mě zklamání.
The only pluses the house has - a helpful and nice lady at the box office, very low entrance fee. Unfortunately, I was expecting something more - that only one room would be made for J.K. Tyl, I wasn't expecting - I was expecting more there. And that my friend and I bought an entrance to the Kutná Hora underground ... that I really didn't expect the fact that it would be a transformed room with props like underground ... I was expecting something like underground in Pilsen, or something like that. So disappointing for me.
Š
Štěpánka Hrčková on Google

Malá, ale celkem zajímavá expozice spíše pro dospělé či starší děti.
A small but quite interesting exhibition for adults or older children.
M
Milan Samarek on Google

Pojďme se podívat do domu U zlatého hřebene v Čáslavské ulici. Že nevíš, kde to je? Tak dobře, jinak. Pojďme se podívat do Tylova domu, kde jinde, než v Tylově ulici. Je nasnadě, že to vše bylo nebo je v Kutné Hoře. Za podezřele nízké vstupné navštívíš dvě expozice. První je Josef Kajetán Tyl a druhá Kutnohorské podzemí a jeho průzkum. Mistr Tyl se v tomto domě narodil v únoru 1808 a reliéf na průčelí domu byl instalován 1862. A ještě moje specialita: JKT - český dramatik, herec, prozaik a novinář dlel na tomto světě 17 690 dnů.
Let's take a look at the House At the Golden Ridge in Čáslavská Street. You don't know where it is? All right, otherwise. Let's look at Tyl's house, where else than in Tyl's Street. It is obvious that all this was or is in Kutná Hora. For suspicious low admission you will visit two exhibitions. The first one is Josef Kajetan Tyl and the second one is Kutnohor Underground and his exploration. Master Tyl was born in this house in February 1808 and a relief on the front of the house was installed in 1862. And my specialty: JKT - Czech playwright, actor, prose writer and journalist spent 17 690 days in this world.

Write some of your reviews for the company Tyl House - Bohemian Museum of Silver

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *