Muzeum Kutnohorských pověstí duchů a strašidel

4.4/5 based on 8 reviews

About Muzeum Kutnohorských pověstí duchů a strašidel

Kontakt a objednávky:

Telefon na pokladnu a pro objednávky: 608 937 010; 602 100 950

E-mail: [email protected]
Majitel – telefon: +420 602 100 950

Muzeum kutnohorských pověstí, duchů a strašidel
Vlašský dvůr
Havlíčkovo nám. 552
KUTNÁ HORA
284 01

Otevírací doba muzea je denně:
Duben ~ Září          9.00~18.00 hod.
Říjen a Březen     10.00~17.00 hod.
Listopad ~ Únor   10.00~16.00 hod.
Dle potřeby lze po dohodě otevírací dobu i upravit přímo pro Vás.

Muzeum Kutnohorských pověstí, duchů a strašidel
Dospělí: 100 Kč
Děti a studenti: 70 Kč

Contact Muzeum Kutnohorských pověstí duchů a strašidel

Address :

Havlíčkovo nám. 552, Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, Czechia

Phone : 📞 +9
Website : http://www.muzeumb.cz/
Categories :
City : Kutná Hora

Havlíčkovo nám. 552, Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, Czechia
I
Ivo Bujna on Google

Velmi poutavé!!! Vhodné pro malé i velké!!!
Very engaging !!! Suitable for small and large !!!
I
Iva Kryšpinova on Google

Až na unuděnou paní u prodeje lístků super.
Except for the bored lady at the ticket sales super.
J
Jirka Skřivánek on Google

Myslím, že pro děti to může být celkem zajímavé:) pro nás starší už to tolik není :)
I think it can be quite interesting for children :) it's not so much for the older of us :)
M
Mirko Schumann on Google

Naja, die Folterinstrumente-Ausstellung war ganz interessant, aber die deutschen Übersetzungen teilweise so schlecht daß sie keinen Sinn ergaben. Die Ausstellung über die Mythen und Sagen kann man sich sparen. Auch hier ergeben die übersetzten Texte teilweise keinen Sinn. Aber der Eintritt war günstig und man war beschäftigt.
Well, the torture exhibition was quite interesting, but the German translations were so bad that they made no sense. The exhibition about the myths and legends can be saved. Again, the translated texts sometimes make no sense. But the entrance was cheap and you were busy.
S
Simona Petruželková on Google

Dozvíte se zde poutavé příběhy ohledně Kutné Hory. Je to spíše pro děti, ale i pro dospělé je to zajímavé, pokud se chcete dozvědět něco o historii tohoto krásného města :)
Here you will learn engaging stories about Kutná Hora. It is more for children, but also for adults it is interesting if you want to learn something about the history of this beautiful city :)
B
Bonifác Rajče on Google

Muzeum je pěkné, zážitek bohužel kazí extrémně protivná pokladní, která ani neodpoví na pozdrav a prodej lístků je pro ni očividně velkým utrpením.
The museum is nice, unfortunately the experience is spoiled by an extremely annoying cashier, who does not even respond to the greeting, and the sale of tickets is obviously a great suffering for her.
A
Anna Fialová on Google

Skvělá expozice, na to, že jsme s přítelem oba dospělí, tak se nám muzeum moc líbilo, ačkoli je to opravdu zaměřené spíše na děti, s tím se musí počítat, strávíte zde cca 35 minut, doporučuji :)
Great exposition, the fact that we are both adults and a friend, so we liked the museum very much, although it is really aimed more at children, it must be taken into account, you will spend about 35 minutes here, I recommend :)
M
M U (Mates) on Google

Beautiful place for at least half an hour with family. Small museum.

Write some of your reviews for the company Muzeum Kutnohorských pověstí duchů a strašidel

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *