Kostel Narození Panny Marie

3.7/5 based on 6 reviews

Contact Kostel Narození Panny Marie

Address :

281 21 Červené Pečky, Czechia

Categories :
City : Červené Pečky

281 21 Červené Pečky, Czechia
R
Radek Rousal on Google

j
jakub zuza on Google

V
Vitek Musil on Google

L
Ludmila999 Kunášková on Google

V
Vladimír Černý on Google

???
E
Eva Jordan on Google

Bílá věž kostela působí zvláštním dojmem a upoutá hned pozornost. Původně gotický kostel je zmiňovaný již v roce 1352.
The white tower of the church gives a special impression and attracts attention. Originally a Gothic church is mentioned already in 1352.

Write some of your reviews for the company Kostel Narození Panny Marie

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *