Kostel sv. Bartoloměje - Kostel sv. Bartoloměje

4.4/5 based on 5 reviews

Contact Kostel sv. Bartoloměje

Address :

582 94 Hněvkovice, Czechia

Postal code : 582
Categories :
City : Hněvkovice

582 94 Hněvkovice, Czechia
F
František Fencl on Google

V
Veronika Vlkova on Google

J
Jindra Vodárková on Google

Š
Štěpánka Čiči on Google

Hezké místo na výlet
Nice place for a trip
Z
Zdeněk Otradovec on Google

Nádherná historická památka. V kostele sv Baroloměje jsou k vidění velice vzácné lidové frezky a spoustu artefaktů,
Beautiful historical monument. In the church of St. Barolomeus you can see very rare folk mills and a lot of artifacts,

Write some of your reviews for the company Kostel sv. Bartoloměje

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *