Zvěstování Panny Marie

4.6/5 based on 5 reviews

 

Vítejte na oficiálních internetových stránkách bohdanečské farnosti!  

  Co byste o nás měli vědět

Naše farnost se nachází na hranicích Středočeského kraje s Vysočinou, mezi Kutnou Horou a Ledčí nad Sázavou. Farnost se rozprostírá do několika obcí a vesnic. Tvoří jí Třebětín, Vickovice, Bělá, Tasice, Kotoučov, Nová Louka, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice, Hlohov a v neposlední řadě  Bohdaneč. Duchovním správcem je Kristián Damián Vrchovský, OPraem., který je správcem také ve farnosti Pertoltice, Červené Janovice a Zbraslavice.

Po celý rok se v naší farnosti něco děje. Pořádáme např. různé výlety do poutních míst po celé České republice. V bohdanečském kostele se již tradičně necháváme unášet tóny mistrů duchovní hudby a to hlavně o Vánocích, kdy u nás už několikrát zazněla Česká mše vánoční. Nesmím také zapomenout na farní Zpravodaj, který vychází 4krát do roka a shrnuje události uplynulého období v naší farnosti. Dále také probíhají důchovní setkání pro děti na faře a na témže místě se setkávají i dospělí při čtení Bible.

final-mapka.png

(mapa farnosti)

Připravují Anna Holubová (Jana Laudátová do roku 2014)

Contact Zvěstování Panny Marie

Address :

285 25 Bohdaneč, Czechia

Website : http://www.farnostbohdanec.estranky.cz/
Categories :
City : Bohdaneč

285 25 Bohdaneč, Czechia
S
Střihoruký Edward on Google

O
Olina Langrová on Google

J
Jiří Pospíšil on Google

E
Eva Kuchařová on Google

Krásný kostelík,100 let starý hodinovy stroj a úžasné varhany. O lidech ani nemluvě.
Beautiful church, 100-year-old clockwork and amazing organ. Not to mention people.
T
T O on Google

Sympatický kostelík na příjemné stezce " Z historie sklářství"
Sympathetic church on a pleasant trail "From the history of glassmaking"

Write some of your reviews for the company Zvěstování Panny Marie

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *