BAZARCENTRUM

3.5/5 based on 8 reviews

Bazarcentrum - Bazarcentrum.cz

 Série aparát? ValveKing je jednou z nejúsp?šn?jších modelových ?ad firmy Peavey. Nabízí mno?ství luxusních ovládacích prvk?, které bývají spíše obvyklé u boutique aparát? vyšších cenových kategorií.

Celolampový dvoukanálový zesilova?. Série ValveKing. Odborn? p?ed?láno z komba (hutný zvuk). Výkon 100W. 3-pásmový ekvalizér + Presence a Resonance, Texture p?echod mezi t?ídami A / B a A, Gain Boost, Volume Boost, reverb, vstupy High Gain / Low Gain, efektová smy?ka. Vnit?ní osv?tlení.

Mo?nost zakoupit spole?n? s kytarovým reproboxem HUGHES & KETTNER.

Na prodej s napájením do zásuvky 220 V a footswitchem (není na foto).

Pln? funk?ní. P?edvedu.

Mo?no dovézt nebo zaslat.

6990 K?. Tel.: 731 335 397 (sta?í prozvonit zavolám Vám zp?t).

Contact BAZARCENTRUM

Address :

B. Němcové 50, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, Czechia

Phone : 📞 +777787
Website : http://www.bazarcentrum.cz/
Categories :
City : Jičín

B. Němcové 50, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, Czechia
F
Filip Filip on Google

Nikdy tam nic nekupujte. Zboží má vady, které nelze na místě odhalit a prodejce si myslí, že se z břemene vyváže tím, že na účtenku (mimo EET) napíše, že dává záruku deset dní. Opravdu se ho varujte; snad alespoň někomu pomohu nenaletět.
Never buy anything there. The goods have defects that cannot be detected on the spot and the seller thinks that they will be removed from the load by writing on the receipt (outside the EET) that they give a ten-day guarantee. Really warn him; hopefully at least I will help someone not fly.
M
Milan Gallas on Google

Mám stejnou zkušenost jako jiný zde recenzující zákazník. Zboží se skrytou vadou (pomalu napouštějící aquastop). Zbytečná investice do opravy v ceně zboží. Pozor na něj!
I have the same experience as the other reviewing customer here. Goods with concealed defect (slowly sinking aquastop). Unnecessary investment in repair in the price of goods. Watch him!
R
Rozarka Jakesova on Google

Skvělé služby. Velmi ochotná obsluha, se vším poradí. Zboží ve skvělém stavu!
Great service. Very helpful staff, will handle everything. Goods in great condition!
J
Jakub Vinš on Google

Hodně bílé elektroniky na výběr. Bral sem odsud použitý sporák značky Fagor a jsem spokojený. Byl mě předveden a po instalaci doma funguje bez problémů.
Lots of white electronics to choose from. I took a used Fagor stove from here and I'm happy. He was shown to me and works well after installation at home.
m
m m on Google

Já bych sem už nikdy nešel. Jednání již u dveří ve stylu: jsi chudák, co potřebuješ koupit, nebo: jsi chudák co máme vykoupit. Možná nabídka oslovuje někoho z gastro provozů (chudáci), ostatní hledejte na nákup elektrospotřebičů akce u standardních prodejců s plnou zárukou.
I'd never come here again. Negotiating at the door-style: you're a poor man you need to buy, or you're a poor kid to buy. Possible offer addresses someone from gastronomic facilities (poor), others look for the purchase of electrical appliances at standard sellers with full warranty.
ł
łukasz Nowak on Google

Polecam do zakupu sprzętu AGD. Znalazłem ich na Seznam Bazar. Super kontakt przez portal nawet po godzinach pracy sklepu. Zakup był szybki. Towar zapakowany do pojazdu sprawnie. Moge polecić do zakupu używek AGD. Płatność gotówką na miejscu. Z korespondencji wynika że sprzęt dowożą i wysyłają.
I recommend to buy household appliances. I found them at Seznam Bazar. Great contact via the portal, even after the store's working hours. The purchase was quick. Goods packed smoothly in the vehicle. I can recommend to buy household appliances stimulants. Cash payment on the spot. The correspondence shows that the equipment is delivered and shipped.
A
Anna Smolíková on Google

Po první návštěvě jsme odjížděli s televizí, u které nás nadchla nejen cena, ale i super stav. Podruhé jsme si odváželi notebook a zanedlouho jsme se vrátili i pro pračku. Vše šlape perfektně, a jakmile jsme měli s pračkou problém (nakonec naprosto banální) - zavolali jsme a téměř okamžitě jsme získali pomoc a řešení. 10/10
After the first visit, we left with the TV, where we were thrilled not only by the price, but also by the great condition. We took the laptop for the second time and soon returned for the washing machine. Everything works perfectly, and as soon as we had a problem with the washing machine (in the end completely banal) - we called and almost immediately we got help and solutions. 10/10
J
Jiří Rakušan on Google

Mají pěkné zboží. V srpnu jsme tam zakoupili pračku a mrazák a obě věci fungují naprosto bez problému. Obsluha ochotná. Zboží nám pán dovezl. Spokojenost. Doporučujeme. A přijedeme si tam ještě sporák a pro myčku
They have nice goods. We bought a washing machine and a freezer there in August, and both things work without any problems. Staff helpful. The master brought us the goods. Satisfaction. We recommend. And we'll get a stove and a dishwasher

Write some of your reviews for the company BAZARCENTRUM

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *