Kostel sv. Jakuba Většího

4.8/5 based on 6 reviews

About Kostel sv. Jakuba Většího

Informace o nás

Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života Stříbrnoskalicka končí s rokem 2015. Jaký byl?
Byl určitě úspěšný. Vždyť se nám podařilo ozdobit a ozvučit náš kostel sv. Jakuba Většího novým zvonem, který nám každý den ohlašuje poledne a klekání. Pro naše příznivce a milovníky vážné hudby jsme připravili 7 nezapomenutelných koncertů a na rozcestí Oplany - Dílna, jsme instalovali nový kříž.
Do roku 2016 vstupujeme s novým názvem OKRAŠLOVACÍ SPOLEK Stříbrná Skalice, protože tak nařizuje NOZ, který již nezná pojem sdružení, ale jenom spolek. Tak jsme tedy na základě rozhodnutí členské schůze 14. listopadu zpracovali všechny potřebné doklady pro zapsání nového spolku do Spolkového rejstříku k 1.1.2016.
Pro Vás se nic nemění. Zústáváme u e- mailové adresy os.skalice @seznam.cz
Také naše webové stránky:https://os-skalice.webnode.com/ zůstávají a my je budeme postupně upravovat tak, aby se neztratila bohatá historie éry Občanského sdružení.
Zůstávají také telefonní čísla na předsedu p. M. Podlešáka 602 425 815 a paní M. Studničkovou 606 573 781, na které se můžete dle potřeby obrátit. 

 

Contact Kostel sv. Jakuba Většího

Address :

U Jabloně, 281 67 Stříbrná Skalice, Czechia

Phone : 📞 +8
Website : http://os-skalice.rubicus.com/
Categories :
City : Stříbrná Skalice

U Jabloně, 281 67 Stříbrná Skalice, Czechia
V
Vít Pokorný on Google

B
Borcha Vlad on Google

keşke içine de girilebilseydi :(
I wish I could get in :(
M
Miloš FRANTA on Google

Nejstarší a nejdochovalejší fresky v Čechách a na Moravě!
The oldest and best preserved frescoes in Bohemia and Moravia!
J
Jakub Hlavatý on Google

Příkladně Okrašlovacím spolkem Stříbrná Skalice spravovaný románský kostelík. Návštěva interiéru je možná po domluvě s členy spolku.
For example, the Romanesque church administered by the Stříbrná Skalice Beautification Association. Visiting the interior is possible after agreement with the members of the association.
M
Michal Demjančuk (MajkGamesTV) on Google

Až na to, že to kostel nemůže být z důvodu, že jej církev nemohla posvětit, jelikož stojí na území bývalého hradu, kde se mohly dít nekatolické věci. Jinak jako památka za to rozhodně stojí. :)
Except that the church cannot be because the church could not sanctify it because it is in the former castle where non-Catholic things might have happened. Otherwise, definitely worth it. :)
M
Martin Bartkovský on Google

Krásný kostel, který si zahrál v Kingdome Come Deliverence. Nebýt té hry, tak bych o něm nevěděl. Skvělé místo a zajimavý hřbitov s památníkem obětem první světové války.
A beautiful church that played in Kingdome Come Deliverence. If it weren't for the game, I wouldn't have known about it. Great place and interesting cemetery with a memorial to the victims of the First World War.

Write some of your reviews for the company Kostel sv. Jakuba Většího

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *