Kostel sv. Martina - Masarykovo nám. 3

5/5 based on 2 reviews

Contact Kostel sv. Martina

Address :

Masarykovo nám. 3, 285 31 Nové Dvory, Czechia

Postal code : 285
Categories :
City : Nové Dvory

Masarykovo nám. 3, 285 31 Nové Dvory, Czechia
D
Dana Slukova on Google

Dokonale vyřešena cesta do kostela v suchu. Nepřístupné, škoda.
Perfectly solved path to the church in the dry. Inaccessible, pity.
E
Eva Jordan on Google

Nádherný kostel nebo spíše zámecká kaple postavená Bernardem Věžníkem v roce 1686 je spojena arkádami s budovou zámku. V zámku sídlí škola. Krásné místo.
The magnificent church or rather the chateau chapel built by Bernard Věžník in 1686 is connected by arcades with the chateau building. The chateau houses a school. Beautiful place.

Write some of your reviews for the company Kostel sv. Martina

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *