Kostel sv. Jana Nepomuckého

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Kostel sv. Jana Nepomuckého

Address :

Husova 120, 284 01 Kutná Hora, Czechia

Categories :
City : Kutná Hora

Husova 120, 284 01 Kutná Hora, Czechia
T
TOO YOU on Google

Úžasná akustika na pomalé skladby. Dozvuk 8 vterin ;) Pro ladiče klavírů je to smrtelné prostředí ;)
Amazing acoustics for slow songs. Reverberation 8 seconds;) It's a deadly environment for piano tuners;)
E
Eliška Eliášek on Google

Krásné místo a moc pěkná velikonoční vystava. Milá slečna v pokladně
Beautiful place and very nice Easter show. Nice lady at the box office
V
Vladimir Pecha on Google

Jediná kutnohorská barokní sakrální stavba vybudována mezi lety 1734-1752 na počest svatého Jana Nepomuckého. Do roku 1980 chátral, sloužil například jako sklad odpadů, stavebního materiálu, nebo požární zbrojnice. Mezi lety 1987-2000 byl nákladně restaurován. The only Baroque sacral building in Kutná Hora was built between 1734 and 1752 in honor of St. John of Nepomuk and equipped in a single architectonic style. Until 1980 it was dilapidated, it served as a warehouse of waste, building material, or firearms besides other things. Between 1987 and 2000, it was restored in a costly manner.
The only Kutná Hora Baroque sacral building built between 1734-1752 in honor of St. John of Nepomuk. Until 1980, it fell into disrepair, serving, for example, as a warehouse for waste, building materials, or a fire station. Between 1987-2000 it was costly restored. The only Baroque sacral building in Kutná Hora was built between 1734 and 1752 in honor of St. John of Nepomuk and equipped in a single architectural style. Until 1980 it was dilapidated, it served as a warehouse of waste, building material, or firearms besides other things. Between 1987 and 2000, it was restored in a costly manner.
I
Iva Kožíšková on Google

Nádhera. Měli jsme i s programem pro děti. Děkuji organizátorům
Splendor. We also had a program for children. Thank you to the organizers
J
Jiří Vítek on Google

Kostel s příjemnou atmosférou a hlavně zajímavými sezónními výstavami - Vánoce, Velikonoce, ...
Church with a pleasant atmosphere and especially interesting seasonal exhibitions - Christmas, Easter, ...
G
George O´Harek (JOh) on Google

K. Hoře vévodí gotika, ale pěkné baroko se tam také najde.
K. Hora is dominated by Gothic, but nice Baroque can also be found there.
M
Mistr Krysa on Google

Tento kostel s koncertem s vážnou hudbou je veliký zážitek. Je tam velice dobrá akustika. Ale i bez koncertu je to moc pěkný kostel.
This church with a concert with classical music is a great experience. There is very good acoustics. But even without a concert, it's a very nice church.
H
Harsha Varma on Google

A minor attraction in Kutna Hora

Write some of your reviews for the company Kostel sv. Jana Nepomuckého

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *