Kostel svatého Štěpána

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Kostel svatého Štěpána

Address :

hřbitov Kutná Hora, Malín, Slavníkovská, 284 01 Kutná Hora, Czechia

Phone : 📞 +7899
Categories :
City : Kutná Hora

hřbitov Kutná Hora, Malín, Slavníkovská, 284 01 Kutná Hora, Czechia
p
petr vysušil on Google

S
Stefan Melovic on Google

P
Petr Chama on Google

В
В М on Google

E
Engris22 on Google

S
Sára Holoubková on Google

J
Jan Cafourek on Google

Super kostel
Super church
G
George O´Harek (JOh) on Google

Z daleka viditelný soubor cīrkevních staveb je malebnou i tajemnou ozdobou kutnohorska. Románský kostel, renesanční šindelová zvonice, barokní márnice - kostnice na venkovském hřbitově, no kde to mají?
The collection of church buildings visible from afar is a picturesque and mysterious decoration of Kutna Hora. Romanesque church, Renaissance shingle bell tower, baroque morgue - ossuary in a rural cemetery, where do they have it?

Write some of your reviews for the company Kostel svatého Štěpána

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *