Chata pod hrází přehrada Bystřička - 02782

5/5 based on 1 reviews

Contact Chata pod hrází přehrada Bystřička

Address :

N 49°25.39140', E 18°1, 02782, 756 24 Bystřička, Czechia

Phone : 📞 +778
Postal code : 756
Website : http://bystricka-prehrada.cz/
Categories :
City : Bystřička

N 49°25.39140', E 18°1, 02782, 756 24 Bystřička, Czechia
M
Martina Sochorcová on Google

Krásná příroda, super lidi, vstřícné a přátelské jednání. Určitě jsme nebyli naposledy.
Beautiful nature, great people, helpful and friendly meetings. We certainly weren't the last.

Write some of your reviews for the company Chata pod hrází přehrada Bystřička

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *