Naučná stezka Klenov - Bystřička 180

5/5 based on 3 reviews

Contact Naučná stezka Klenov

Address :

Bystřička 180, 756 24 Bystřička, Czechia

Postal code : 756
Categories :
City : Bystřička

Bystřička 180, 756 24 Bystřička, Czechia
P
Petr Nesit on Google

K
Karel Tichy on Google

J
Jiri Tobola on Google

7km trasa začíná u bývalého hotelu Klenov a končí v sedle na Dušné. Po cestě je deset zastavení s informacemi například o přehradě Bystřička, o skalním hradu, nebo o Svantovítovských skalách. Na horském kole je sjízdná v opačném směru. Pro kočárky nebudou fungovat první kilometry trasy.
The 7km route starts at the former Hotel Klenov and ends in the saddle at Dušná. There are ten stops along the way with information about, for example, the Bystřička dam, the rock castle or the Svantovítovské rocks. It is passable on a mountain bike in the opposite direction. The first kilometers of the route will not work for prams.

Write some of your reviews for the company Naučná stezka Klenov

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *